دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردبیل
سامانه آموزش
 
 
  
 
 
يكشنبه 22 تير 1393
سایت ثبت نام دانشجویان واحد ????
  انتخاب واحد ترم تابستان 21 تیر از ساعت  10 صبح
 شروع خواهد شد
               
               
              
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))