دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردبیل
سامانه آموزش
 
 
  
 
 
جمعه 7 شهريور 1393
سایت ثبت نام دانشجویان واحد ????
کارت امنحان نیمسال تابستان از تاریخ 28 مرداد قابل چاپ
می باشد
               
               
              
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))