دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اردبیل
سامانه آموزش نسخه 101
   
   
  
 
 
19:19:55 يكشنبه 8 آذر 1394
سایت ثبت نام دانشجویان واحد ????
h4
 rahnama1              
 arzeshyabi1              
bazrasi              
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))