دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اردبیل
سامانه آموزش
 
 
  
 
 
سه شنبه 7 مرداد 1393
سایت ثبت نام دانشجویان واحد ????
  انتخاب واحد ترم تابستان 21 تیر از ساعت  10 صبح
 شروع خواهد شد
               
               
              
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))