درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
نسترن سهرابی گیلانیاستادیار

دکتری شیمی تجزیه

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک : n.sohrabi@iauardabil.ac.ir

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی پیوسته شیمی محض علوم پایه گیلان ایران/رشت 1380
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی تجزیه دانشگاه خوارزمی ایران/تهران 1382
دکتری تخصصی شیمی تجزیه دانشگاه خوارزمی ایران/تهران 1389
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
اسپکتروسکوپی اتمی تجزیه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته تجزیه طیف شیمیایی اینگل
شیمی تجریه پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ ...
شیمی تجزیه 1 کارشناسی پیوسته مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ....
شیمی تجزیه 2 کارشناسی پیوسته مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ....
شیمی تجزیه 3 کارشناسی پیوسته اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ ...
روشهای جداسازی در شیمی تجزیه کارشناسی پیوسته اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ ...
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 کارشناسی پیوسته
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 کارشناسی پیوسته
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی کارشناسی پیوسته
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
X-ray crystallography characterization, vibrational spectroscopy, NMR spectra and quantum chemical DFT/HF study of N,N′-di(2-methoxyphenyl)formamidine
Synthesis; X-ray crystallography characterization; vibrational spectroscopic; molecular electrostatic potential maps; thermodynamic properties studies of N,N′-di(p-thiazole)formamidine
133Cs NMR Study of Cs+ Ion Complexes with Aza-18-crown-6, Diaza-18-crown-6 and Dibenzyldiaza-18-crown-6 in Binary Acetonitrile-Nitromethane Mixtures
Competitive 7Li NMR study of complexation of different metal ions with tetraethyleneglycol-bis(8-quinolyl) ether in acetonitrile–dimethylsulfoxide and nitromethane–dimethylsulfoxide binary mixtures
Extraction of ultratrace amounts of nelfinavir from biological samples and pharmaceutical formulations using surfactant-modified magnetite nanoparticles followed by spectrophotometric determination
A new multiwalled carbon nanotube/copolymer based Ag (I) carbon paste electrode for potentiometric measurements
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
Application of 19F NMR Spectroscopic Method to the Enantioresolution and Quantitative Determination of Ofloxacin in Pharmaceutical Formulations
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
اسپکتروسکوپی، ساخت نانوجاذبها، استخراج فاز جامد
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
کارگاه GLP2 Good Laboratory Practice دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
استخراج فاز جامد فلزات سنگین توسط نانومگنتیت اصلاح شده با استیل استون استاد راهنما دفاع شده
مطالعه ای بر استخراج فاز جامد برخی یونهای فلزات سنگین توسط MCM-41 نانومتخلخل اصلاح شده با استیل استون استاد راهنما دفاع شده
بررسی حذف برخی از فلزات سنگین با نانوفریتهای اصلاح شده با آمینوسیلان استاد راهنما دفاع شده
مطالعه استخراج فاز جامد همی میسل مخلوط برخی از ترکیبات دارویی با نانومگنتیت پوشیده شده با سورفکتانت استاد راهنما دفاع شده
بررسی اثر سورفکتانت بر جذب سطحی برخی از ترکیبات دارویی توسط نانومگنتیت استاد راهنما دفاع شده
بررسی حذف برخی از یونهای فلزات سنگین توسط نانومگنتیت با پوشش پلیمری استاد راهنما دفاع شده
مطالعه حذف رنگ سولازول B با نانومگنتیت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتیونی از آبهای محیطی استاد راهنما دفاع شده
مطالعه استخراج فاز جامد همی میسل مخلوط رنگ اورزول قرمز با نانومگنتیت پوشیده شده با سورفکتانت استاد راهنما دفاع شده
مطالعه حذف رنگ سبز بروموکروزول از محیطهای آبی توسط نانومگنتیت پوشیده شده با سورفکتانت کاتیونی استاد راهنما دفاع شده
بررسی حذف رنگ کنگوقرمز در نمونه های محیطی با نانومگنتیت اصلاح شده با سورفکتانت استاد راهنما دفاع شده
مطالعه آبکاری پوشش نانوکامپوزیتی نیکل و بررسی عوامل موثر بر خواص پوشش استاد راهنما دفاع شده
مطالعه استخراج فاز جامد و اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی در نمونه های بیولوژیکی توسط نانو ذرات مغناطیسی استاد راهنما دفاع شده
مطالعه سولفورزدایی فرآورده های نفتی توسط نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده استاد راهنما دفاع شده
مطالعه جذب سطحی سبز متیل بر نانومگنتیت پوشیده شده با سورفاکتانت استاد راهنما دفاع شده
مطالعه استخراج فاز جامد برخی از یونهای فلزات سنگین توسط نانومگنتیت اصلاح شده با تیوسمیکاربازید استاد راهنما دفاع شده
مطالعه استخراج فاز جامد برخی از یونهای فلزات سنگین توسط نانومگنتیت اصلاح شده با اسید فولیک استاد راهنما دفاع شده
مطالعه سنتز نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده برای سولفورزدایی از محصولات نفتی استاد راهنما دفاع شده
مطالعه سولفورزدایی جذب سطحی سوخت گازوئیل با استفاده از جاذبهای مغناطیسی اصلاح شده استاد راهنما دفاع شده
مطالعه وابستگی کمی ساختار-فعالیت مشتقات ایمیدازوپیریمیدینون و دی هیدرو ایمیدازوپیریمیدینون به عنوان اصلاح کننده آلوستریک مثبت گیرنده گلوتامات متابوتراپیک 5 (mGlu5) استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوآنتومی طیف ارتعاشی مادون قرمز الکلها و اثر عوامل ساختاری بر روی ارتعاش کششی O-H استاد مشاور دفاع شده
بررسی مکانیک کوآنتومی طیف ارتعاشی مادون قرمز آمینهای آلیفاتیک و اثر عوامل ساختاری بر روی ارتعاشات کششی آنها استاد مشاور دفاع شده
مطالعه حذف سولازول قرمز بوسیله آلومینای اصلاح شده با سدیم دو دسیل سولفات از محلولهای آبی استاد مشاور دفاع شده
مطالعه حذف کاتیون Cd(II) بوسیله کوپلیمر گلیسیدیل متاکریلات-متیل متاکریلات از محلولهای آبی استاد مشاور دفاع شده
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
ساخت الكترود اصلاح شده براي اندازه گيري پتانسيل سنجي برخي از فلزات سنگين در آبهاي آلوده 1395 1398 دکتر محمد حسین نصیر تبریزی، دکتر ایوب پارچه باف جدید
cv
.....
fapjunk.com