درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
علی شاملدانشیار

دکتری شیمی فیزیک

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک :

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
Spectral Investigations of Preferential Solvation and Solute–Solvent Interactions of Free Base and Protonated 5,10,15,20-Tetrakis(4-trimethyl-ammonio-phenyl)-porphine Tetratosylate in Aqueous Organic Mixed Solvents
Solvent Effects on Tautomeric and Microscopic Protonation Constants of Glycine in Different Aqueous Solutions of Methanol and Ethanol
Equilibrium Studies of the Dimethyltin(IV) Complexes with Tyrosine, Tryptophan, and Phenylalanine
Interaction of dimethyltin(IV) dichloride with phenylalanine
Ionic strength dependence of formation constants, complexation of nitrilotriacetic acid with tungsten(VI) ion
Protonation Constants of Adenine and Adenosine in Different Aqueous Solutions of Methanol and Ethanol
Sorption study of C.I. Acid Red 88 from aqueous solutions onto sawdust
Study of complexation of DL-Penicillamine with Molybdenum (VI)
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
fapjunk.com