درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
لیلا پیردلاستادیار

دکتری ایمونولوژی

گروه علوم آزمایشگاهی

دانشکده پزشکیپست الکترونیک :

تلفن تماس :
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی مازنداران ساری 1380
کارشناسی ارشد ناپیوسته ایمونولوژی پزشکی تربیت مدرس تهران 1385
دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی تربیت مدرس تهران 1391
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
ایمونولوژِی دکتری حرفه ای ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس، ایمونولوژی رویت، ایمونولوژی وجگانی و ایمونولوژی بالینی استیتز
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
ایمونولوژی پزشکی (ایمونولوژی بیماری های عفونی، واکسن و واکسیناسیون، ایمونولوژی تولیدمثل و بیماریهای مرتبط، بیولوژی مولکولی و سلولهای بنیادی)
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران