درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
محمدحسین نصیرتبریزیاستادیار

دکتری شیمی

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک : mhnasirt@yahoo.com

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
دکتری تخصصی شيمي آلي دانشگاه تبریز تبریز ایران 1385
کارشناسی ارشد ناپیوسته شيمي آلي دانشگاه تبریز تبریز ایران 1375
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مسئول فنی آزمایشگاه آب وخاک دانشگاه آزاد اردبیل 27/11/77 15/6/88
مسئول مرکز رشد دانشگاه آزاد اردبیل 8/8/87 1/7/93
مدیرگروه شیمی دانشگاه آزاد اردبیل 15/6/88 1/10/89
مدیرگروه شیمی دانشگاه آزاد اردبیل 1/7/93 1/7/95
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
مباحث نویندر شیمی آلی دکتری تخصصی مقالات علمی
شیمی آلی کارشناسی ارشد ناپیوسته مارچ وکری
شیمی آلی کارشناسی پیوسته مک موری
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
Articles: 1. M. H. Nasirtabrizi, S. Khodabandlou, L. Zargin, A. Parchehbaf Jadid, Modification of copolymers using nucleophilic reactions between glycidyl methacrylate and 9-anthracene carboxylic acid, Int. J. Ind. Chem., 2014, 5(6), 5-8. 2. M. H. Nasirtabrizi, Z. Mohammadpoor Ziaei, A. Parchehbaf Jadid, L. Zarefatin, Synthesis and chemical modification of maleic anhydride copolymers with phthalimide groups, Int. J. Ind. Chem., 2013, 4(11), 1-8. 3. M.H. Nasirtabrizi, Z. Ghashangi, A. Parchehbaf Jadid, M. Nouri Molalar, Synthesis, characterization and thermal behaviour of Amino functional polymers from 4-chloromethyl styrene polymers, Asian J. Chem., 2013, 25(5), 2651-2656. 4. G. Sepah Ajirloo, A. Parchehbaf Jadid, M. H. Nasirtabrizi, S. Rostamzadeh Mansoor, Effect of zeolite application on soil purification and some chemical properties of soil (case study), Tech. J. Eng. Appl. Sci., 2013, 3(11), 970-974. 5. M. Nouri Molalar, Z. Ghashangi, M. H. Nasirtabrizi, A. Parchehbaf Jadid, Synthesis and characterization of acrylic copolymers of 4-chloromethyl styrene with incorporation of phthalimide groups and amination of resulted polymers, Iran. J. Chem. Eng., 2012, 31(4), 35-40. 6. A. Javadi Zare, B. Shaabani, A. Parchehbaf Jadid, M. H. Nasirtabrizi, Synthesis and characterization of complexes of N2O2 Schiff base and bridging ligands of azide and thiocyanat
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
دانشجوی با استعداد درخشان دانشگاه تبريز 13/3/85
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
• Organic chemistry 1(BS) • Organic chemistry 2 (BS) • Organic chemistry 3 (BS) • Lab of Organic chemistry 1 (BS) • Lab of Organic chemistry 2 (BS) • Spectroscopy (BS) • Hetrocyclic (MS) • Advamced Organic chemistry (MS) • General chemistry 1(BS) • Synthesis of polymer (MS) • Fundamant of polymer (BS)
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
1. Salehian, Parisa, A study on chenical modification of p-chloro methyl styrene polymers with 2- amino benzoic acid , 2014, 2. Mohammadisaem, shabnam, Study of phenyl isocyanate Reaction with 2-thydroxyetylmetharcylate polymers, 2014. 3. Panahy, Jalal, Chemical Modification of 4-chloromethyl styrene polymers voith cyclohexznol Groups, 2014. 4. Ajami, Behnam, Astudy on chemical Modification of para- chloromethyl styrene acrylic copolymers with isoamyl alcohol,2014. 5. Gharaei Milani, Pedram, study of Reaction of 4-chloromethyl styrene polymers with 2,4- dinitro pherol, 2014. 6. Vakili, Omid, A study on the removal of Erichome black-T by acrylic and methacrylic polymers, 2014. 7. Hazer Alvagt, Soheyla, Chemical Molification of 4-chloromethyl styrene polymers stynene polymers with 3,5 – dinitro benzoic acid Growps, 2014. 8. Moniri, parinaz, Astudy on the removal of carmine indigo from polluted waters using acrylic and methacrylic polymers, 2014. 9. Rahimin, Mohsen, Chemical Modification of 4-chlorometlyl styrene polymers with 3-pyridine mthanol Groups, 2014. 10. Safari, Lida, A study on Chemical modifiation of chloromethyl styrene polymers with acetylacetone, 20104. 11. Sadshokr, Nastaran, A study on reaction of maleic anhydaide polymers with 1- methoxy 2-propanol, 2014. 12. Zamankhani, masod, Chemicl Reaction of Glycidyl methacrylate polymer with 8- hydroxy. Quinoline, 2014. 13. Dostar, Amir, Chemical nodification of 4- chloromethyl styrene polyrems with 3- استاد راهنما دفاع شده
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
1. Chemical modification of Glycidyl methacrylate polymers with carbazol, 2007 2. Evaluation of chemical reactions of chloromethyl styrene polymers with benzoice acid, 2010. 3. Synthesis and investigation of poiymers with amines pendant groups by chloromethyl styrene polymers 4- synthesis and chemical modification of an hydride maleic copolymers with carbazol. 2009 4. Removal of heavy metal ions from aqueous solution by corrdination of the phenyl pyridyl keton oxime conhected to Glycidyl methacrylat polymers. 2013. 80 98 دشسهقفشذقهظه
fapjunk.com