درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
سحر مهاجریاستادیار

دکتری شیمی

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک :

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
دکتری تخصصی شیمی-شیمی فیزیک ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران- تهران 1390
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی- شیمی فیزیک ازاد اسلامی واحد اردبیل ایران- اردبیل 1385
کارشناسی ناپیوسته شیمی محض سراسری تبریز ایران-تبریز 1380
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
شیمی عمومی1 کارشناسی ناپیوسته چارلز مورتیمر
شیمی عمومی 2 کارشناسی ناپیوسته چارلز مورتیمر
شیمی فیزیک 1 کارشناسی ناپیوسته لواین
شیمی فیزیک 2 کارشناسی ناپیوسته لواین
سینتیک شیمیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته اس. ار. لوگان
شیمی کوانتوم کارشناسی ناپیوسته لواین
ترمودینامیک شیمیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته لواین
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
Ionic Strength Dependence of Formation Constants, Complexation of Nitrilotriacetic Acid with Tungsten(VI) Ion1
Density functional theory (DFT) based study of solvent effect on B10N11 and B10N11H7 (Gly)2 nano structures
PROPANOL DETECTION BY AlN NANOTUBE: DFT STUDIES
Cyanogen, Methylacetylene, Hydroquinone, Ethylacetylene, Aniline, Pyrrole, and Ethanol Detection by Using BNNT: DFT Studies
Adsorption of Phosphine on a BN Nanosurface
Adsorption of Aniline Toxic Gas on a BeO Nanotube
NMR shielding tensors and thermodynamic investigation of B10N11 nanocone structers
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
Thermodynamic study and theoretical investigation of iranian aromatic plants as anti cancer drugs
مطالعه ترمودینامیکی و تحقیق نظری روی مولکول HTI-286 به عنوان داروی ضد سرطان با استفاده از روش تابعیت چگالی و محاسبات اغازین
مطالعه نظری داروی ضد سرطان A-4[20, Cis-1 (3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-(3- hydroxy-4-methoxy phenyl) ethane] از ظریق تابعیت چگالی و محاسبات اغازین
مطالعه و بررسی خواص ترمودینامیکی نانولوله بورن نیترید در حلالهای مختلف با استفاده از تئوری DFT
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
شیمی فیزیک شیمی محاسباتی
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
مطالعه جذب سطحی سیانوژن برروی سطح نانوکیج و حذف ان از محیط NH3 استاد راهنما دفاع شده
مطالعات بیولوژیکی نانولوله های بور نیترید با استفاده از تئوری تابعیت چگالی در حلالهای مختلف استاد راهنما دفاع شده
مطالعات abinitio و DFT بر روی پایداری ترمودینامیکی نانولوله های بورن نیترید و بررسی NMR ان در حلالهای مختلف استاد مشاور دفاع شده
مطالعه پایداری ترمودینامیکی نانولوله های کربن بعنوان دتکتور بیولوژی با استفاده از روش تئوری تابعیت چگالی در حلالها و دماهای مختلف استاد مشاور دفاع شده
مطالعات abinitio و DFT بر روی پایداری ترمودینامیکی نانولوله های کربن در حلالها و دماهای مختلف استاد مشاور دفاع شده
مطالعات DFT برروی نانوکن B10N11 بعنوان دتکتور مولکولهای بیولوژیکی در حلالها و دماهای مختلف استاد مشاور دفاع شده
مطالعه جذب سطحی گاز انیلین توسط نانوکیج Zn12O12 با استفاده از نظریه DFT استاد راهنما دفاع شده
بررسی جذب سطحی امونیاک توسط نانوکیج Zn12O12 با استفاده از نظریه DFT استاد راهنما دفاع شده
مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب سطحی اسید نارنجی IIتوسط هسته خرما در محلولهای ابی استاد راهنما دفاع شده
بررسی جذب سطحی پروپانول توسط نانوکیج Al12O12 با استفاده از نظریه DFT استاد راهنما دفاع شده
جذب سطحی گاز پیریدین بر روی نانوکیج Zn12O12 با استفاده از نظریه DFT استاد راهنما دفاع شده
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
مطالعه تر مو دینامیکی و تحقیق نظری روی مولکول HTI-286 به عنوان داروی ضد سرطان با استفاده از روش تابعیت چگالی و محاسبات اغازین 1389/11/1 1390/5/1 نسرین هوشمند
fapjunk.com