درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
محمد خدادادی مقدماستادیار

دکتری شیمی فیزیک

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک : m_khodadadi@iauardabil.ac.ir

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی صنعتی شریف ایران تهران 1381
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی فیزیک صنعتی شریف ایران تهران 1383
دکتری تخصصی شیمی فیزیک صنعتی شریف ایران تهران 1387
کارشناسی پیوسته زمین شناسی پیام نور ایران اردبیل 1395
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1387 1394
مدیریت گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1390 1393
رئیس مرکز پژوهشی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1398 1400
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
شیمی پیش دانشگاهی کارشناسی پیوسته شیمی عمومی مورتیمر
شیمی عمومی یک کارشناسی پیوسته شیمی عمومی مورتیمر
شیمی عمومی دو کارشناسی پیوسته شیمی عمومی مورتیمر
شیمی فیزیک یک کارشناسی پیوسته شیمی فیزیک لوین
شیمی فیزیک دو کارشناسی پیوسته شیمی فیزیک لوین
مبانی شیمی کوانتومی کارشناسی پیوسته شیمی کوانتومی لوین
خوردگی فلزات کارشناسی پیوسته الکتروشیمی خوردگی
شیمی محیط زیست کارشناسی پیوسته شیمی محیط زیست کالین برد
اصول محاسبات مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
شیمی صنعتی یک کارشناسی پیوسته عملیات واحد د مهندسی شیمی مک کیب
شیمی سطح و حالت جامد کارشناسی پیوسته کاتالیزورهای ناهمگن لاپاژ
شیمی فیزیک پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی فیزیک لوین
ترمودینامیک آماری کارشناسی ارشد ناپیوسته ترمودینامیک آماری پارسافر
شیمی کوانتوم یم کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی کوانتومی لوین
بیوشیمی فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی فیزیک لوین
شبیه سازی کامپیوتری پروتیین ها کارشناسی ارشد ناپیوسته شبیه سازی های رایانه ای جلیلی
مباحث نوین در شیمی فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون منبع
شیمی سطح کارشناسی ارشد ناپیوسته کاتالیزورهای ناهمگن لاپاژ
شبیه سازی های کامپیوتری دکتری تخصصی شبیه سازی های رایانه ای جلیلی
بیوشیمی فیزیک کارشناسی پیوسته شیمی فیزیک لوین
بیوفیزیک کارشناسی پیوسته بیوفیزیک محمد زاده
بیوفیزیک سلولی دکتری تخصصی بیوفیزیک سلولی
سینتیک شیمیایی پیشرفته دکتری تخصصی
شبیه سازی کامپیوتری پروتئین ها دکتری تخصصی شبیه سازی های رایانه ای جلیلی
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
تصفیه فاضلاب صنایع فلزکاری به روش رآکتور ناپیوسته با عملیات متوالی
Preparation of Titania based solid strong acid and study of its catalytic activity in esterification of Phthalic anhydride and Sebacic acid
Kinetic study of heterogeneous catalytic hydrogenation of cyclohexene to cyclohexane in ionic liquid–alcohols mixtures
Solvatochromic parameters for binary mixtures of an ionic liquid with various protic molecular solvents
Solvent effects on the reaction rate and selectivity of synchronous heterogeneous hydrogenation of cyclohexene and acetone in ionic liquid alcohols mixtures
Preferential Solvation and Behavior of Solvatochromic Indicators in Mixtures of an Ionic Liquid with Some Molecular Solvents
Hydrothermal low temprature preparation and characterization of ZnO nanoparticles supported on natural zeolite as a highly efficient photocatalyst
Effects of solvents polarity parameters on heterogeneous catalytic hydrogenation of cyclohexene in molecular solvent
Synthesis of TiO2 nanoparticles in pure 2-hydroxyethylammonium formate room temperature ionic liquid and investigation of its photocatalytic properties
Solvent effects in esterification of phthalic anhydride on sulfated Titania based solid acid
Photocatalytic Reduction of Nitrobenzene with NaBH4 in Aqueous Medium Over the Ag/AgBr/TiO2/NZ and Ag/AgBr/NZ Nanocomposites
Growth of Carbon Nanofibers on Ni-Catalysts by Chemical Vapor Deposition Method
Ab initio studies on optimized geometries for the thiazole derivatives
Synthesis and Theoretical studies of a Cobalt Complex with 1,3-thiazole derivatives
Synthesis of Fe2O3 Nanoparticles Via Various Methods and Coating With Silica for Drug Immobilization
Formation and stability of organic layers around inorganic particles in aqueous media: an introduction to origin of life
The synthesis of multiphasic ionic liquid-coated Pt/Al2O3 catalysts: the selective synchronous hydrogenation of C=C and C=O bonds and the modeling of the ionic liquid and solvent effects
Photocatalytic reduction of CO2 to formaldehyde: Role of heterogeneous photocatalytic reactions in origin of life hypothesis
Molecular dynamics simulation of anionic pentaglycine at water–pyrite interface
Computer simulation of chemical reactions on early earth (the chemoton model)
شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب تری بیس فنول A دی گلیسیدیل اتر بر روی مونت موریلونیت
Adsorption behavior of Metformin drug on the C60 and C48 nanoclusters: A competitive DFT study
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
سینتیک شیمیایی
کاتالیزو های ناهمگن
جذب سطحی
شبیه سازی دینامیک مولکولی
آستروبیولوژی
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
fapjunk.com