درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
حسن حسین زادهاستادیار

دکتری ریاضی

گروه ریاضی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک : h.hosseinzadeh@iauardabil.ac.i

تلفن تماس : 04531745120
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
دکتری تخصصی ریاضی آزاد اسلامی کرج ایران 1391
کارشناسی پیوسته ریاضی پیام نور ایران - اردبیل 1382
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
مدیر گروه ریاضی آزاد اسلامی واحد اردبیل 92/6/1 94/6/1
ریئس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان آزاد اسلامی واحد اردبیل 94/6/1 ادامه دارد
عضو هیت موسس خانه ریاضی اردبیل 94/6/1 ادامه دارد
عضو شورای علمی اجرایی خانه ریاضی اردبیل 94/6/1 ادامه دارد
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
آنالیز حقیقی کارشناسی ارشد ناپیوسته رودین، فولند، جی بارا،
آنالیز تابعی کارشناسی ارشد ناپیوسته رودین
مباحثی در آنالیز تابعی دکتری تخصصی
ریاضی عمومی 1 کارشناسی پیوسته
ریاضی عمومی2 کارشناسی پیوسته
معادلات دیفرانسیل کارشناسی پیوسته
ساختمان های گسسته کارشناسی پیوسته
ریاضی مهندسی کارشناسی پیوسته
ریاضی مهندسی کارشناسی ناپیوسته
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
. A. Razani, H. Hosseinzadeh, Fixed point and common fixed point theorems on spaces endowed with vector-valued metrics, Ukrainian Mathematical Journal, Vol. 65, No. 8, January, 2014.
A. Razani, H. Hosseinzadeh, Tripled fixed point theorems on FLM algebras, Fixed Point Theory Appl, 16 (2013)
V. Parvaneh and H. Hosseinzadeh, Some Common Fixed Point Results for Generalized Weak C-contractions in Ordered Metric Spaces, Journal of Applied Sciences, 12(9)(2012), 848-855.
A. A. Javansiah and H. Hosseinzadeh, Investigation of Temperature Dependence Thermoelectric Figure of Merit (ZT) in Low-dimensional Bi2Te3, Journal of Applied Sciences, 12(9)(2012), 863-869.
A. Jabbari and H. Hosseinzadeh, Approximate amenability of matrix algebras, Scientia, Series A, Mathematical Sciences, 21 (2011), 17-24.
A. R. Razani, H. Hosseinzadeh and A. Jabbari, Coupled fixed point theorems in partially ordered metric spaces which endowed with vector-valued metrics, Australian Journal of Basic Sciences, 6(2)(2012), 124-129
A. Jabbari, H. Hosseinzadeh and K. Moeini, A note on Multipliers of Banach algebras, Journal of Pure and Applied Mathematics, 75(2)(2012), 229-235.
Hasan Hosseinzadeha and Laya Fadakar, Coupled Fixed Point Theorems In Partially Ordered Metric Spaces and Applications, MAGNT Research Report, Vol.3 (2). PP: 1907-1914
V. Parvaneha, H. Hosseinzadehb, N. Hussainc, Lj. C´ iric, PPF Dependent Fixed Point Results for Hybrid Rational and Suzuki-Edelstein Type Contractions in Banach Spaces, Filomat 30:5 (2016), 1339–1351
Younes Parsa, Hasan Hosseinzadeh,Mehdi Effatparvar, Development Hough transform to detect straight lines using pre-processing filter, International Journal of Information, Security and System Management, 2015, Vol.4, No.2, pp. 448-456
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
H. Hosseinzadeh, Some fixed point and coincidence point results, International Conference on Applied Analysis and Algebra, 20th June-24th Jully 2012 Istanbul, Turkey
H. Hosseinzadeh and A. Jabbari, On local derivations and local amenability of Banach algebras, International Conference on Applied Analysis and Algebra, 29th June-2nd Jully 2011 Istanbul, Turkey.
. H. Hosseinzadeh and A. Jabbari, Fixed point theorems on spaces endowed with vector-valued metrics, The 4th mathematical annual national conference of Payame Noor University, Ardabil, Iran, Sep 25-26, 2011.
V. Parvaneh and H. Hosseinzadeh, EXISTENCE OF COMMON FIXED POINT FOR a 􀀀(y;φ)-CONTRACTIVE MAPPINGS IN , The 7th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, 28-29 October 2015,Tabriz ,iran
A new method based on particle swarm optimization algorithm for digital images edge detection
ارایه روشی برای کاهش سربار کنترلی در شبکه های سیار موردی با بهبود الگوریتم مسیر یابی AODV
بهبود محل تعیین اشیاء در تصاویر هوایی با استفاده از فیلترهای نویزگیر و روش تبدیل هاف
شناسایی خطوط راست و مستقیم با استفاده از انواع روش های تبدیل هاف
تشخیص سرطان پوست ملانوما با استفاده از پردازش تصویر
بهبود تبدیل هاف در شناسایی خطوط مستقیم با استفاده از فیلتر های پیش پردازشی
Existence of common fixed point for α −(ψ,φ)-contractive mappings in Gb-metric spaces
Some fixed point theorems for generalized contraction multi-valued Mappings Hasan Hosseinzadeh, Vahid Parvaneh and Seyed Jalaleddin Hosseini Ghoncheh
Fixed points of rationalWardowski generalized weakly contractive mappings in b-metric-like spaces Hasan Hosseinzadeh, Vahid Parvaneh, and Farhan Golkarmanesh
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
Fixed point theory and applications
Functional analyses and applications
پردازش تصویر
ریاضی عمومی 1
تاریخ نشر : 1388
انتشارات : غزال
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 200
همکاران : ریاضی عمومی 1
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
Proceeding of the 22nd Seminar on Mathematical Analysis and its Applications University of Bonab Bonab, Iran 2017
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
میانگین پذیری و میانگین پذیری ضعیف مدولی جبرهای باناخ 91 - علی جباری
برخی قضایای نقطه ثابت در فضای متریک نرم 93 - علی جباری
fapjunk.com