درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
مسعود فردیناستادیار

دکتری میکروبیولوژی

گروه پزشکی

دانشکده پزشکیپست الکترونیک :

تلفن تماس :
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
دکتری تخصصی میکروبیولوژی علوم و تحقیقات ایران 92
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
FARDIN, Masoud*; EBADI, Amirreza; JAVAHERZADEH, Vahid. Antimicrobial effect of Achilleanobilisl. subsp neilreichii leaf oil. Annals of Biological Research, 2012, 3 (6): 2730-2733.
Masoud Fardin*, Mahmood Jamshidian, Taghi Zahraei Salehi, Mansour Khakpour. Investigating of Enterotoxin Genes by Multiplex PCR in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Bovine Mastitis.Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014, Vol. 4 (3), pp. 683-689.
Masoud Fardin, Alireza Jafari, Shahrdad Arastoo, Roya Safarkar. Synthesis &Antibacterial Effect of Metallic Oxide Nanoparticle against of Escherichia coli Isolated of Tabriz Aviculture. International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 6(1) (2016) 618-628.
Golsoom Samadi Andzagi, Hashem Yaghoubi*, Masoud Fardin. Investigation of Compositions and Effects of Local Herbal Silybum marianum and Foeniculum vulgare extractions on Hospital Acquired Infections (HAI) and Cell Line of liver Cancer (HepG2) by MTT assays. jurnal of herbal drug , Vol. 7, No. 4: 275-282, 2017
منصور خاكپور ، مسعود فردين ، هيوا احمدي ، آيدا نهضتي. وضعيت آلودگي شير گاو به مايكوباكتريوم اويوم زيرگونه پاراتوبركلوز یس در گاوداريهاي سنتي منطقه مغان. مجله بهداشت مواد غذایی دوره1، شماره4 ، پياپي 4، زمستان 1390
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
Fatemeh Zende del, Mohammad Taghi Ahady, Masoud Fardin. DETECTION OF ZOITES AND MICROSCOPIC TISSUE CYSTS OF SARCOCYSTIS IN MEAT USING DIGESTION METHOD AND DOB SMEAR IN RASHT,IRAN. The 17th International and Iranian Congress of Microbiology. 23-25 Agust 2016.
Fatemeh Zendedel, Mohammad Taghi Ahady, Masoud Fardin. A study on prevalence of Sarcocystis infection in red meat(beef) in Rasht, Iran.10 th international Congress of Clinical Microbiology. 27-29 Sep 2016, Sanandaj, Iran.
Ramin Abri, Mohammad Ahangarzadeh Rezaee, Firouzeh Safayeian, Masoud Fardin. THE HIGH PREVALENCE AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES FROM UNPACKED ICE CREAMS. 18th International & Iranian Congress of Microbiolog. August 2017 29-31, Tehran – Iran.
Esmaeilinasab, Sepideh; Elmira Mikaeili Agah & Masoud Fardin. A survey of Osteopontin and Osteocalcin genes expression in osteoblasts derived from Wharton s jelly mesenchymal stem cells of human umbilical cord by licorice (Glycyrrhiza glabra L.) root extract. 20th National and 8th International Congress on Biology of Iran.2018.
سیده نگار مدرس صدرائی، مسعود فردین. بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان خلخال در سال 1392. دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز-1394
فیض الهی, سپیده؛ علی صادقیان مریان و مسعود فردین، ۱۳۹۷، ساختار نانو الیاف کیتوسان/نانو اکسید گرافن با قابلیت رهایش دارو، یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، رشت، دانشگاه گیلان.
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
سرماخوردگی و ذات الریه.
تاریخ نشر : 1387
انتشارات : انتشارات گنج معرفت
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 67
همکاران : سرماخوردگی و ذات الریه.
آشنایی با بیماری ایدز
تاریخ نشر : 1387
انتشارات : انتشارات گنج معرفت
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 63
همکاران : آشنایی با بیماری ایدز
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
داوری مقالات
عنوان تاریخ
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران