درباره استاد
سوابق تحصیلی و اجرائی
اطلاعات آموزشی
مقالات
جوایز و افتخارات
زمینه های تخصصی
کتب و تالیفات
کارگاه های آموزشی
سرپرستی پایان نامه
داوری مقالات
دوره های مطالعاتی
اختراعات
طرح های پژوهشی
تابلو اعلانات
مرکز دانلود
الهام عزت زادهاستادیار

دکتری شیمی

گروه شیمی

دانشکده علوم پایهپست الکترونیک : dr.elhamezatzadeh@yahoo.com

تلفن تماس : 04531745141
سوابق تحصیلی
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ
کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران 1375
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران 1381
دکتری تخصصی شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تهران 1389
سوابق اجرایی
عنوان پست سازمان از تاریخ تا تاریخ
هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل 1385/12/1 تا کنون
عضویت شورای مرکزی مرکز تحقیقات کیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی .احد اردبیل 95/9/17 96/9/17
عضو اتاق فکر و مشاور انجمن نانو فناوری شعبه استان اردبیل انجمن نانو فناوری ایران 95/9/28 تا کنون
دروس تدریسی
عنوان درس مقطع منبع
شیمی ترکیبات طبیعی دکتری تخصصی
هتروسیکلیک پیشرفته دکتری تخصصی
سنتز پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته
مباجث نوین در شیمی آلی کارشناسی ارشد ناپیوسته
هتروسیکل کارشناسی ارشد ناپیوسته
شیمی دارویی کارشناسی ارشد ناپیوسته
شیمی آلی 1 کارشناسی پیوسته
شیمی آلی 2 کارشناسی پیوسته
شیمی آلی 3 کارشناسی پیوسته
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و مواد شیمیایی طبیعی کارشناسی پیوسته
شیمی دارویی تخصصی 1 کارشناسی پیوسته
سنتز کارشناسی پیوسته
برنامه کلاسی
روز درس ساعت توضیحات
سه شنبه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و مواد شیمیایی طبیعی 10:30 تا 13:00
سه شنبه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و مواد شیمیایی طبیعی 13:00 تا 14:30
سه شنبه شیمی هتروسیکل 14:30 تا 16:30
چهارشنبه شیمی آلی 2 7:30 تا 9:45
چهارشنبه شیمی دارویی تخصصی 1 10:30 تا 12:00
چهارشنبه شیمی دارویی تخصصی 1 13:00 تا 14:30
پنجشنبه شیمی ترکیبات طبیعی 7:30 تا 9:45
مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی
عنوان
In vitro evaluation of its antimicrobial effect of the synthesized magnetite nanoparticles using Persea Americana extract as a green approach on two standard strains
Sobhan Rezayati, Fatemeh Kalantari, Ali Ramazani*, Elham Ezzatzadeh, Isoquinolinium-N-sulfonic acid thiocyanate/H2O2 as an efficient reagent for the thiocyanation of N-bearing (hetero)aromatic compounds, Journal of Sulfur Chemistry, (2021), Accepted. Q2
RahilJalilian, ElhamEzzatzadeh, AlirezaTaheri, Anovel self-assembled gold nanoparticles-molecularly imprinted modified carbon ionic liquid electrode with high sensitivity and selectivity for the rapid determination of bisphenol A leached from plastic containers, Journal of Environmental Chemical Engineering, (2021), 9, 105513. Q1 https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105513
Abdollah Sadeghi Meresht Elham Ezzatzadeh*, Behnam Dehbandi, Masoomeh Salimifard, and Rezvaneh Rostamian, Fe3O4/CuO Nanocomposite Promoted Green Synthesis of Functionalized Quinazolines Using Water Extract of Lettuce Leaves as Green Media: Study of Antioxidant Activity, Polycyclic Aromatic Compounds, (2021), Online, In press https://doi.org/10.1080/10406638.2021.1913426 Q3
Elham Ezzatzadeh*, Fariba Zamani Hargalani, Faezeh Shafaei, Bio-Fe3O4-MNPs Promoted Green Synthesis of Pyrido[2,1-a]isoquinolines andPyrido[1,2-a]quinolines: Study of Antioxidant and Antimicrobial Activity, Polycyclic Aromatic Compounds, (2021), Online, In press Q3 https://doi.org/10.1080/10406638.2021.1879882
. Mehdi Fattahi, Elham Ezzatzadeh, Rahil Jalilian, Alireza Taheri, Micro solid phase extraction of cadmium and lead on a new ion-imprinted hierarchical mesoporous polymer via dual-template method in river water and fish muscles: Optimization by experimental design, Journal of Hazardous Materials, (2021), 403(123716), doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123716, Q1
Elham Ezzatzadeh*, Chemoselective oxidation of sulfides to sulfoxides using a novel Zn-DABCO functionalized Fe3O4 MNPs as highly effective nanomagnetic catalyst, Asian Journal of Nanoscience and Materials, Volume 4, No. 2, (2021), 125-136. ISC DOI: 10.26655/AJNANOMAT.2021.2.3
Elham Ezzatzadeh,* Fatemeh Sheikholeslami-Farahani, Khadijeh Yadollahzadeh and Sobhan Rezayati, Highly Efficient Reusable Carboxy Group Functionalized Imidazolium Salts for a Simple and Cost-effective Preparation of pyrano[2,3-d]pyrimidinone Derivatives, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, (2020), Online, In press. Q3 DOI:10.2174/1386207323666201007154343
Elham Ezzatzadeh*, Zinatossadat Hossaini, 2D ZnO/Fe3O4 nanocomposites as a novel catalyst promoted green synthesis of novel quinazoline Phosphonate derivatives, Applied Organometallic Chemistry, Volume 34, No. 7, (2020), e5596, https://doi.org/10.1002/aoc.5596 Q1
. Elham Ezzatzadeh*, Zinatossadat Hossaini, A novel one-pot three-component synthesis of benzofuran derivatives via Strecker reaction: Study of antioxidant activity, Natural Product Research, Volume 34, No. 7, (2020), 923-929, doi.org/10.1080/14786419.2018.1542389 Q2
Issa Amini, Vahid Azizkhani , Elham Ezzatzadeh, Kaushik Pal, Sobhan Rezayati , Mohammad Hossein Fekri , Parisa Shirkhani, Synthesis of a new Ag supported on hydroxyapatite-core-shell-γ-Fe2O3 nanoparticles (γ-Fe2O3@HAp-Ag NPs) and its application as a Lewis acid catalyst in the preparation of β-azidoalcohols and β-thiocyanohydrins from epoxides. Asian Journal of Green Chemistry, Volume 4, No.1, (2020), 51-59. DOI: 10.33945/SAMI/AJGC/2020.1.4 ISC
Elham Ezzatzadeh*, Zinatossadat Hossaini, Four‑component green synthesis of benzochromene derivatives using nano‑KF/clinoptilolite as basic catalyst: study of antioxidant activity. Molecular Diversity, Volume 24, No.1, (2020), 81-91. DOI: 10.1007/s11030-019-09935-6 Q2
Elham Ezzatzadeh*, Zinatossadat Hossaini, Green Synthesis and antioxidant activity of novel series of benzofurans from euparin extracted of Petasites hybridus, Natural Product Research, Volume 33, No. 11, (2019), 1617–1623. DOI: 10.1080/14786419.2018.1428598. Q2
Sirous Seifi Mansour, Elham Ezzatzadeh* Roya Safarkar, In vitro evaluation of its antimicrobial effect of the synthesized Fe3O4 nanoparticles using Persea Americana extract as a green approach on two standard strains. Asian Journal of Green Chemistry, Volume 3, No.3, (2019), 353-365. DOI: 10.22034/ajgc.2018.154682.1113 ISC
Elham Ezzatzadeh, Zinatossadat Hossaini, Ali Varasteh Moradi, Masoomeh Salimifard, and Saeid Afshari-Sharif Abad, Copper iodide and ZnO nanoparticles catalyzed multicomponent synthesis of 1,3-cyclopentadiene: study of antioxidant activity, Canadian Journal of Chemistry, Volume 97, No.4, (2019), 270-276. https://doi.org/10.1139/cjc-2018-0154 Q3
Elham Ezzatzadeh*, Ehsan Pourghasem, Constituents and Antimicrobial Activity of the Volatile Oils from Different Parts of Nepeta gloeocephala, Health Biotechnology and Biopharma, Volume 1, No.4, (2018), 45-55. DOI: 10.22034/HBB.2018.04
. Elham Ezzatzadeh*, Green synthesis of α-aminophosphonates using ZnO-nanoparticles as an efficient catalyst. Zeitschrift für Naturforschung B, Volume 73, No.3-4, (2018), 179-184. DOI: https://doi.org/10.1515/znb-2017-0177 Q4
. Elham Ezzatzadeh*, Phytoconstituents and biological activities of Artemisia kopetdaghensis, Health Biotechnology and Biopharma, Volume 1, No.3, (2017), 65-76.
معصومه رجبی مقدم، الهام عزت زاده* ، المیرا میکاییلی آگاه بررسی اثر سمیت سلولی عصاره آبی میوه نوپال بر سلولهای سرطانی کبد انسان. زیست شناسی تکوینی( علمی پژوهشی وزراتین). بهار ۱۳۹۸ ˓ سال یازدهم˓جلد۲ ˓شماره صفحه ۳۵-۴۲
شهلا اختیاری ینگجه، الهام عزت زاده* سنتز سریع و زیست سازگار نانو ذرات نقره با استفاده از برگ آویشن تالشی وارزیابی فعالیت ضد میکروبی آن . مجله شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال( علمی پژوهشی وزراتین). زمستان سال یازدهم۱۳۹۶ ˓ جلد۴ ˓شماره صفحه۵۱-۵۹
Elham Ezzatzadeh*, Masoumeh Meskinfam Langroudi, Farhad Jokari Sheshdeh, Nano Fiber Composite Prepared from Disposable Food Container as a Promising Solution for Removing the Arsenate from Water, Iranian Journal of Organic Chemistry, Volume1, No.3, (2017), 56-76.
Elham Ezzatzadeh*, Masoumeh Meskinfam Langroudi, Farhad Jokari, Synthesis of Magnetic Iron-Oxide Nanofiber Composite using electrospinning: an absorbent for removal of Nitrate from aqueous solution, Journal of Applied Chemical Research, Volume11, No.4, (2017), 46-59. علمی پژوهشی وزراتین ISC
. Siamak Nazaralian, Elham Ezzatzadeh*, Fatemeh Sheikholeslami-Farahani, Investigation of Unsaturated Fatty Acids and Antioxidant Activity of Desert Truffles Picoa lefebvrei from Iran, Iranian Journal of Organic Chemistry, Volume 9, No.2, (2017), 2031-2034.
Abdolkarim Ejraei, Elham Ezzatzadeh*, Mino Zarbar, Rapid Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles Using Aqueous Extract of Conyza Canadensis, Iranian Journal of Organic Chemistry, Volume 9, No.4, (2017), 2175-2179.
Elham Ezzatzadeh, Zinatossadat Hossaini, Rezvaneh Rostamian, Samaneh Vaseghi, and Seyyedeh Fatemeh Mousavi, Fe3O4 Magnetic Nanoparticles (MNPs) as Reusable Catalyst for the Synthesis of Chromene Derivatives Using Multicomponent Reaction of 4-Hydroxycumarin Basis on Cheletropic Reaction, Journal of Heterocyclic Chemistry, Volume 54, Issue 5, (2017), 2909-2911. https://doi.org/10.1002/jhet.2900 Q3
Elham Ezzatzadeh*, Ehsan Pourghasem, Somayyeh Fallah Lri Sofla and Abdolhossein Rustaiyan, Antimicrobial Activity and Chemical Constituents of the Essential Oils from Leaf, Flower, Stem and Root of Thymus transcaucasicus from Iran. Journal of Essential Oil Bearing plants, Vol.17, No.4, (2014), 577-583. https://doi.org/10.1080/0972060X.2014.901616 Q4
Elham Ezzatzadeh*, Somayyeh Fallah Lri Sofla, Ehsan Pourghasem, Abdolhossein Rustaiyan and Abbas Zarezadeh, Antimicrobial Activity and Chemical Constituents of the Essential Oils from Root, Leaf, and Aerial Part of Nepeta asterotricha from Iran. Journal of Essential Oil Bearing plants, Vol.17, No.3, (2014), 415-421. https://doi.org/10.1080/0972060X.2014.901624 Q4
Mohammad Hossein Farjam, Abodolhossein Rustaiyan , Elham Ezzatzadeh, Amir Reza Jassbi, Labdane- Type diterpene and two flavones from Salvia sharifii Rech.f. & Esfan. and their biological activities. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, Vol.12, No.2, (2013), 395-399. DOI: 10.22037/ijpr.2013.1297 Q4
Elham Ezzatzadeh*, Mohammad Hossein Farjam, Abdolhossein Rustaiyan, Comparative evaluation of antioxidant and antimicrobial activity of crude extract and secondary metabolites isolated from Artemisia kulbadica. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, S431-S434, (2012). https://doi.org/10.1016/S2222-1808(12)60198-4 ISI listed
Abodolhossein Rustaiyan, Katayoun Javidnia, Mohammad Hossein Farjam, Fateme Aboee-Mehrizi and Elham Ezzatzadeh, Antimicrobial and antioxidant activity of the Ephedra Sarcocarpa growing in Iran. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5, No.17, (2011), 4251-4255. https://doi.org/10.5897/JMPR.9000172
Abodolhossein Rustaiyan, Shiva Masoudi, Elham Ezzatzadeh, Hashem Akhlaghi and Jafar Aboli, Composition of the Aerial Part, Flower, Leaf and Stem Oil of Eremostachys macrophylla Montbr. & Auch. and Eremostachys labiosa Bunge. from Iran. Journal of Essential Oil Bearing plants, Vol.14, No 1, (2011), 84-88. https://doi.org/10.1080/0972060X.2011.10643904 Q4
Abodolhossein Rustaiyan, Elham Ezzatzadeh, Sesquiterpene Lactones and Penta Methoxylated Flavone from Artemisia Kulbadica. Asian Journal of Chemistry; V0l. 23, No. 4, (2011), 1774-1776.
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
Chemical Constitunnts of Artemisia kopetdaghensis Krasch
Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oil of Nepeta asterotricha Rech. from IRAN
Antimicrobial Activity and Essential Oil Composition of Thymus transcaucasicus Ronniger
Antimicrobial Activity and Volatile Constituents of the Essential Oil of Satureja intermedia C. A. Mey. from Iran
Omega-6 Content, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Hexanic Extract from Datura stramonium L. from North- West Iran
Fatty Acid Composition of Aerial Parts of Melilotus officinalis (L.) Desr. and Biological Activities
Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential oil of Calendula officinalis L. Growing in Iran
Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Hypericum fursei growing in IRAN
Antimicrobial activity and volatile constituents of the essential oil Achillea cuneatiloba from IRAN
Unsaturated Fatty acid Components of Hexanic Extract from Achillea cuneatiloba Growing Wild in North of Iran
Identification and Determination of the Fatty acid Composition of Hypericum fursei from Iran
Antibacterial Efficacy of Silver Nanoparticles Synthesized by a Green Method Using Extract of Sison Ammi L.
Green Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles Using Dorema Aucheri Leaf Extract and Their Antibacterial Properties
Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles by Phytosynthesis Method
Microwave-assisted rapid green synthesis of silver nanoparticles from Dorema aucheri extract and its antioxidant assay
Plant mediated green synthesis and antibacterial activity of silver nanoparticles using Teucrium Polum L. extract
A novel approach for the synthesis and characterization of Thymus Trautvetteri silver nanoparticles- an alternative approach to chemical synthesis
Green synthesis of silver nanoparticles by fruit extract of Rosa Canian L.
Synthesis and Characterization of Silver nanoparticles Using Pharmaceutical Plant of Arctium Lapp L.
Phytofabrication of silver nanoparticles assisted by fruit of Nopal and its free radical scavenging property
Phytofabrication of Fe3O4 MNPs using Persea Americana kernel extract and their structural and optical characterization
Green and Facile synthesis of Fe3O4-MNPs using the Extract of Rhus coriaria and Evaluation of its Antibacterial Activity
جوایز و افتخارات
عنوان تاریخ کسب موسسه/سازمان اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر استان اردبیل ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اردبیل -
زمینه های تخصصی
عنوان تخصص
فیتوشیمی:جداسازي، خالص سازی، شناسایی و تعیین ساختار شیمیایی متابولیت های ثانویه در عصاره هاي گیاهی( گیاهان دارویی) ، ( مانند: فلاونوئیدها، آلکالوئیدها، سسکویی ترپن لاکتونها، اسیدهاي چرب آلی، موسیلاژها وغیره)
نانو تکنولوژی: سنتز نانو کامپوزیت و نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره هاي گیاهی به روش سبز
سنتز تركيبات هتروسيكل بیواکتیو
بررسي اثرات بيولوژيكي ( آنتی اکسیدانت، آنتی باکتریال، رهایش دارو، و غیره )
ساخت داربست های نانولیفی کاربرد در مهندسی پژشکی
سنتز نانو کاتالیست ( کاتالیست ناهمگن)
حذف آلاینده ها به روش سبز
سنتز پلیمر
شیمی ترکیبات طبیعی ( منابع، جداسازی ها و ساختارها)
تاریخ نشر : ۱۳۹۸
انتشارات : انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل
نوع اثر : تالیف
تعداد صفحات : 254
همکاران : شیمی ترکیبات طبیعی ( منابع، جداسازی ها و ساختارها)
کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه تاریخ مکان کارگاه موسسه
مقاله نویسی به زبان فارسی 94/11/13 مرکز کامپیوتر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مقاله نویسی به زبان فارسی 94/11/20 مرکز کامپیوتر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مقاله نویسی به زبان انگلیسی 95/2/15 مرکز کامپیوتر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مقاله نویسی به زبان انگلیسی 95/2/22 مرکز کامپیوتر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سرپرستی پایان نامه
شرح پایان نامه نقش وضعیت
جداسازی و شناسایی ترکیبات متشکله روغن اسانسی برخی از گیاهان بومی ایران با بکارگیری GC/MS و بررسی اثرات بیولوژیکی آنها. استاد راهنما دفاع شده
بررسی و شناسایی مواد متشکله موجود در روغن اسانسی دو گونه از گیاهان معطر ایران از خانواده نعنائیان توسط GC/MS و بررسی اثرات بیولوژیکی آنها استاد راهنما دفاع شده
بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی ترکیبات موجود در برخی گونه های گیاهان معطر بومی منطقه اردبیل استاد راهنما دفاع شده
استخراج و شناسایی ترکیبات اسید چرب آلی موجود در دانه Datura stramonium به روش GC/MS استاد راهنما دفاع شده
بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص بیولوژیکی ترکیبات موجود در برخی گونه های گیاهان دارویی متعلق به خانواده کاسنی استاد راهنما دفاع شده
بررسی و شناسایی ترکیبات متشکله موجود در گیاهCampanula glomerata به روش GC/MS استاد راهنما دفاع شده
جداسازی، شناسایی و مقایسه کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی درروغن اسانسی Achillea Cuneatiloba استاد راهنما دفاع شده
بررسی خواص بیولوژیکی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره هگزانی، به همراه آنالیزروغن اسانسی گیاه Hypericum Fursei استاد راهنما دفاع شده
شنا سایی تركيبات موجود در روغن اسانسی برگ، گل، ریشه ، ساقه و اندام هوایی گیاه Anchusa italica توسط کروماتوگرافی گازی توام با طیف سنجی جرمی GC-MS استاد راهنما دفاع شده
بررسی خواص بیولوژیکی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره هگزانی، به همراه آنالیز روغن اسانسی گیاه Onosma microcarpum استاد راهنما دفاع شده
بررسی خواص بیولوژیکی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره متانولی ، بهمراه آنالیز روغن اسانسی برخی از گیاهان بومی ایران استاد راهنما دفاع شده
بررسي تركيبات شيميايي و خواص دارويي برخي گونه هاي گياهان معطر بومي ايران استاد راهنما دفاع شده
بررسی مکانیک کوانتومی خواص نوری مشتقات پیرازین و اثرحلال استاد مشاور دفاع شده
بررسی آغازین سد انرژی چرخشی درونی در برخی از مشتقات تیو استامید استاد مشاور دفاع شده
اصلاح شیمیایی پلیمرهای انیدرید مالئیک با دی اتیل آمین استاد مشاور دفاع شده
اصلاح شیمیایی پلیمرهای انیدرید مالئیک با 3-پیریدل متانول استاد مشاور دفاع شده
سنتزسبز نانو ذرات نقره با استفاده از گونه گیاهی Thymus transcaucasicus استاد راهنما دفاع شده
تهیه نانو کامپوزیت نقره با استفاده از عصاره گیاه Sison Ammi L استاد راهنما دفاع شده
بررسی ترکیبات اسید چرب آلی موجود در Allium elburzense به روش GC/MS استاد راهنما دفاع شده
سنتز و بررسی نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی Arctium lappa L استاد راهنما دفاع شده
بیو سنتز نانو ذرات فلزی در محیط گیاهی با استفاده از عصاره Rosa canina L استاد راهنما دفاع شده
سنتز نانو ذرات نقره در محیط گیاهی با استفاده از عصاره آويشن تالشي و ارزيابي فعالیت¬هاي ضد ميكروبي آن استاد راهنما دفاع شده
سنتز گیاهی نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ Dorema aucheri و ارزیابی ثبات و فعالیت ضد میکروبی آن استاد راهنما دفاع شده
سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره دانه كلپوره و مطالعه¬ خواص ضد باكتريایی آن استاد راهنما دفاع شده
بررسی سنتز سبز نانو ذرات نقره در محیط گیاهی با استفاده از عصاره ی بهار نارنج ومطالعه اثرات بیولوژیکی آن در سلول های سرطانی رده ی Hep G2 استاد مشاور دفاع شده
بررسی تاثیر عصاره گیاه شیرین بیان بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال ژله وارتون انسان به استئو بلاست استاد مشاور دفاع شده
تولید نانو ذرات نقره به روش زیستی با استفاده از عصاره میوه نوپال و بررسی فعالیت ضد تکثیری آن بر رده سلولی سرطان کبد (HepG2) استاد راهنما دفاع شده
بررسی اثرات ضد میکروبی نانو کامپوزیت فلزی در محیط گیاهی با استفاده از عصاره عطرسنگ استاد راهنما دفاع شده
بررسی خواص مغناطیسی و ساختاری و اپتیکی نانو ذرات اکسید آهن سنتز شده با استفاده از عصاره هیدروالکلی آووکادو و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آن استاد راهنما دفاع شده
سنتز و بررسی مشخصات نانو کامپوزیت آلژینات سدیم / مگنتیت با قابلیت رهایش داروی کورکومین استاد راهنما دفاع شده
سنتز نانو نقره سبز با استفاده از اولوروپین و تاثیر آن بر روی سلولهای شوان استاد مشاور دفاع نشده
داوری مقالات
عنوان تاریخ
مطالعه آزمایشگاهی: آماده سازی و مشخصه یابی نانوذرات غیر بونی حاوی اسانس زیره سیاه (مجله پژوهشهای کاربردی در شیمی) 1395-10-12
بررسی تغییرات عملکرد اندامهای هوایی و کیفیت گیاه شنبلیله در شرایط کشت هیدروپونیک با غلظت های مختلف روی (Zn) ( مجله پژوهشهای کاربردی در شیمی) 1395-11-19
نیوزوم؛ سورفکتنت نوین جهت کاربرد در شوینده های زیستی گیاهی برپایه ی علم نانو ( مجله پژوهشهای کاربردی در شیمی) 1396-02-18
سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه گل آرونه و پوست هسته هلو به عنوان یک بستر با ارزش طبیعی: بررسی فعالیت کاتالیستی برای احیای متیلین بلو و رد آمین ( مجله پژوهشهای کاربردی در شیمی) 1396-03-18
سنتز و شناسایی ذرات مزومتخلخل MgO-TiO2 با استفاده از کوپلیمرهای متفاوت برای حمل داروی سیمواستاتین ( مجله پژوهشهای کاربردی در شیمی) 1396-07-13
تهیه نانوکامپوزیت نایلون 6,6- نقره و بررسی خواص ریخت شناسی و ضد باکتریایی آن: JACR 1396-09-11
سنتز دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه آلانین و بررسی خواص آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان آنها : JACR 1396-10-16
سنتز سبز مشتقات تیوپیران در مجاورت نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن تهیه شده از عصاره پوست پرتقال و بررسی خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات سنتز شده: JACR 1397-04-14
بررسی جذب مالاشیت گرین با جاذبهای طبیعی آزولا، برگ انجیر، چای سبز و پوسته بادام اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن JACR 1397-04-14
هیه نانو پلیمرهای پروتوکاچئیک اسید استخراج شده از گیاه سماق (Rhus coriaria l. ) و بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی، میزان فنولی و فلاونوئیدی‌کل عصاره برگ آن و رهایش آنها JACR 1397-07-07
بیوسنتز نانو کامپوزیت نقره-مونت موریلونیت با استفاده از عصارهی آبی گیاه دم اسبی و بررسی اثر بستر بر مورفولوژی و اندازه نانو ذرات به عنوان یک روش سبز: JACR 1397-08-08
دوره های مطالعاتی
عنوان دانشگاه/موسسه کشور از تاریخ تا تاریخ
اختراعات
عنوان تاریخ ثبت محل ثبت همکاران
طرح های پژوهشی
عنوان تاریخ تصویب تاریخ خاتمه همکاران
سنتز مشتقات جدید پیرول با استفاده از واکنش آمین های نوع اول و ترکیبات استیلینی کم الکترون 92/12/1 93/4/1 فاطمه شیخ الاسلامی فراهانی
ساخت فیلتر نانو کامپوزیت حاصل از پلیمر بازیافتی از ظروف یک بار مصرف - اکسید آهن جهت حذف آرسنیک و نیترات از آب آشامیدنی 92/2/1 94/8/1 معصومه مسکین فام لنگرودی˛ فرهادجوکاری ششده
استخراج ماده طبیعی یوپارین و بررسی خواص بیولوژیکی آن و استفاده از آن در سنتز استرکر آمینواسیدها و سنتز ترکيبات هتروسيکل با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن و نانو لوله اکسید روی. ۹۵/۳/۱ ۹۹/۲/۹ زینت السادات حسینی
CV
رزومه علمی دکتر الهام عزت زاده .....
fapjunk.com