استاد   بهرام رضایی بنا   :   پروژه فولاد و بتن
کلیه دانشجویانی که با اینجانب پروژه فولاد و بتن دارند باید حداکثر تا اخر دی ماه پروژه خود را تحویل نمایند. ضمنا اندسته از دانشجویان که مرحله به مرحله نسبت به کنترل پروژه توسط بنده اقدام ننمایند، پرژه ایشان به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود
استاد   بهرام رضایی بنا   :   کار آموزی
کلیه دانشجویان که با اینجانب درس کارآموزی انتخاب نموده اند باید تا اخر آذر ماه نسبت به معرفی خود و تحویل برگه کروکی اقدام نمایند درغیراین صورت نمره ایشان حداکثر 10 خواهد بود همچنین اندسته از دانشجویانی که برگه کروکی تحویل داده اند در هفته اول بهمن روزهای دوم، سوم و چهارم بهمن در ساعت 11 الی 12 گزارش خود را تحویل دهند. درغیراین صورت غایب محسوب شده و مطابق مقررات اقدام خواهد شد
استاد   منصور حسینی فیروز   :   مشاهده نمرات
لطفاً برای مشاهده نمرات به آدرس اینترنتی مقابل مراجعه نمایید: http://luxe-center.ir/grade
استاد   عباس میرزایی ثمرین   :   زمان تحویل ارائه ها
آخرین مهلت برای تحویل فایل ارائه شبکه های کامپیوتری پیشرفته و پایگاه داده پیشرفته 31 ام تیرماه می باشد. لطفا ارائه ها را به نماینده کلاس تحویل دهید. زمان ارائه متعاقبا اعلام خواهد شد.