•  397
   1397/09/06 برگزاري نشست تخصصي اعتياد اينترنتي در دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل
  نشست تخصصي اعتياد اينترنتي با مشاركت گروه پژوهش آسيب شناسي و برنامه ريزي پژوهشكده مطالعات ميان فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي در واحد اردبيل برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، محسن عامري؛ مدير گروه مطالعات مقايسه اي فرهنگي پژوهشكده مطالعات ميان فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي برگزاري اين نشست ها را گامي در جهت آشنايي بيشتر با آسيب هاي فعاليت هاي اينترنتي دانست.

  معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل هم در اين جلسه احساس مسئوليت در قبال جامعه به خصوص جوانان و آسيب هاي درگير را از علل برگزاري نشست هاي تخصصي در حوزه فرهنگي و اجتماعي قلمداد كرد.

  عليرضا عبدالرحيمي گفت: اين واحد دانشگاهي برنامه هايي را در قالب سلسله نشست هاي تخصصي تدوين كرده كه با برنامه زماني مدون اجرا مي كند و اميد است اين برنامه در جهت رشد و تعالي دانش علمي و اجتماعي حاضرين مفيد و موثر واقع شود.

  دبير اين نشست تخصصي و مديرگروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل نيز نوجوانان و جوانان را پرخطرترين گروه هاي در معرض اعتياد اينترنتي معرفي كرد.

  علي جعفري بيان كرد: با عنايت به اينكه اعضاي هيات علمي بيشترين ارتباطات را با جوانان و دانشجويان دارند، بهتر مي توانند آن ها را از آثار و پيآمدهاي اعتياد اينترنتي آگاه سازند.

  در اين نشست استادان علوم روانشناسي و امور تربيتي نظرهاي تخصصي خود را در خصوص موضوع نشست بيان كرده و به سوالت حاضران جواب دادند.


تازه ترین اخبار