•  760
   1397/07/19 اولین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل در رشته روان شناسی از رساله خود دفاع کرد
  اولین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل در رشته روان شناسی عمومی (پژوهش محور) از رساله خود تحت عنوان « طراحی بسته آموزشی خانواده محور و تعیین اثر بخشی آن بر سازگاری، کیفیت روابط خانوادگی و بهزیستی روان شناختی خانواده های دارای بیماران روانی مزمن» دفاع کرد.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، زهرا رستم اوغلی اولین دانشجوی دکتری روان شناسی پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است که موفق به دفاع از رساله خود شد.

  رستم اوغلی برای دسترسی به اهداف پژوهش خود از روش های اسنادی و آزمایشی و از طرح پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی استفاده کرد.

  نتایج مطالعه وی نشان داد که تفاوت معنی داری بین مولفه های سلامت جسمانی و روابط اجتماعی در میان گروه ها وجود ندارد اما تفاوت مولفه های سلامت روان و سلامت محیط و سلامت کلی و نمره کلی کیفیت زندگی به نفع گروه آزمایش معنی دار است.

  رستم اوغلی نتیجه گرفت که برای پیشگیری از ابتلا مراقبان بیماران روانی به ناراحتی های روانی و تامین سلامت روانشناختی شان و برای ارتقای کیفیت زندگی خانواده بیماران روانی مزمن می توان از این بسته آموزشی خانواده محور استفاده کرد.

   


تازه ترین اخبار