•  1446
     1394/04/17 معرفی معاون اداری و مالی و رئیس دبیرخانه هیات امنای استان
    به گزارش خبرگزاري آنا؛ به دنبال اجراي طرح تجميع 2 ، ضمن تقدير و تشكر از زحمات آقاي محمد روحي عيسي لو، دكتر بهنام آزادي بعنوان رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان و عادل شاه وليزاده به عنوان سرپرست حوزه معاونت اداري و مالي واحد انتخاب و معرفي شدند.

    به گزارش خبرگزاري آنا؛ به دنبال اجراي طرح تجميع 2 ، ضمن تقدير و تشكر از زحمات آقاي محمد روحي عيسي لو، دكتر بهنام آزادي بعنوان رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان و عادل شاه وليزاده به عنوان سرپرست حوزه معاونت اداري و مالي واحد انتخاب و معرفي شدند. در جلسه معارفه دو مسئول ياد شده، دكتر علي شامل دبير هيأت امناي استان اردبيل با قدرداني از زحمات دكتر روحي گفت: عليرغم تمايل واحد به ادامه همكاري با دكتر روحي، متاسفانه وي بدليل گرفتاري از قبول مسئوليت اجرايي خودداري نمودند. وي در ادامه براي دكتر بهنام آزادي در پست رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان اردبيل و عادل شاه وليزاده در سرپرستي حوزه معاونت اداري و مالي آرزوي توفيق نمود.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com