•  320
   1397/06/24 چاپ پنجمین مقاله تحقیقی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامي اردبیل در مجله بین المللی
  پنجمین مقاله تحقیقی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل از سوي ناشر Springer US چاپ و منتشر شد.

  رئيس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آنا در اردبيل، اظهار كرد: « مقاله القای تولید بهینه آلکالوئیدهای گیاه بذرالنج  از ریشه گیاه " Hyoscyamus Reticulatus L" با استفاده از نانوذرات اکسید آهن توسط دکتر منوچهر فرجامی نژاد و همکاران - محققین مرکز تحقیقات گیاهان دارویی واحد اردبیل به چاپ رسید.»

  علي احد زاده افزود: « مقالهEnhanced production of hyoscyamine and scopolamine from genetically transformed root culture of Hyoscyamus reticulatus L. elicited by iron oxide nanoparticles از سوي  ناشر Springer USبا (  آنلاین   1475- 2689: ISSN ) منتشر شد.»

  رئيس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل گفت: « نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از نانوذرات اکسید آهن به عنوان یک عامل موثر برای بهبودتولید، یک روش موثر از آلکالوئیدهای تروپان این گیاه است.»

  احدزاده ادامه داد: « استفاده از این نانوذرات می تواند بهبود تولید متابولیت ثانویه در گیاهان را القا کنند، بدین صورت که استفاده از نانوذرات به عنوان کانی های زیستی می تواند یک راهبرد موثر برای افزایش بهره وری از ترکیبات گیاهان دارویی در داروسازی باشد.»

  وي تصريح كرد: « تاکنون - در عرض دو سال گذشته - تعداد 5 مقاله تحقیقی از نامبرده و همکارانشان به نام مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل در مجلات معتبر و همایش ها ارایه شده است.»

تازه ترین اخبار