•  340
   1397/06/20 چاپ مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در مجله علمي – پژوهشي مطالعات شهري
  مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در مجله علمي – پژوهشي مطالعات شهري دانشگاه كردستان مورد پذيرش قرار گرفت.

  اسلام كرمي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آنا در اردبيل، گفت: « ارزیابی عوامل مؤثر بر ادراک ساکنین از کیفیت های محیطی محله عنوان مقاله اي است كه به عنوان كار مشترك با ليلا رحيمي جهت چاپ در اين مجله پذيرفته شد.»

  وي افزود: « مقاله حاضر ابزار سنجش ادراک ساکنین از کیفیت محلات شهری را ارائه می کند. این ابزار شامل یازده مقیاس سنجش ادراک کیفیت، در چهار معیار شامل جنبه های فضایی؛ جنبه های اجتماعی؛ جنبه های عملکردی و جنبه های زمینه ای طبقه بندی شده است.»

  وي افزود: « هدف مقاله، سنجش ادراک کیفیت محلات مسکونی جدید، شناسایی عوامل و شاخص های مؤثر بر این کیفیت و ارتقاء کیفیت های روانسنجی در قالب دیدگاه «شناختی- روانشناسی» است.»

  وي ادامه داد: « مقاله در پی پاسخ به اين سؤالات است كه  میزان کیفیت ادراک شده ساکنین از محلات جدید کوی گلشهر و پرواز تبریز در چه سطحی قرار دارد؟ چه عوامل و شاخص هایی با چه میزان بر این کیفیت مؤثر هستند؟»

  كرمي بيان كرد: « روش تحقیق، توصیفی- تجربی با ابزار پرسشنامه است که به صورت نمونه گیری تصادفی- خوشه ای بین 250 نفر از ساکنین دو کوی گلشهر و پرواز شهر تبریز توزیع شدند. »

  وي افزود: « تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، مقایسه زوجی و تحلیل رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار spss انجام گرفت.»

   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در خصوص نتایج تحقیق گفت: « نتايج تحقيق  ساختار عاملی مقیاس ها را تأیید می کند و نشان می دهد که از میان عوامل فردی، عامل جنسیت و عامل مالکیت بر کیفیت ادراکی ساکنین از محله اثرگذار است، از میان چهار مؤلفه اصلی، مؤلفه اجتماعی و سپس زمینه ای بر کیفیت ادراکی ساکنین تأثیر بیشتری دارد، در حالی که این دو بعد کمترین امتیاز را در بین ساکنین محلات دارا هستند.»

  وي ادامه داد: « در میان شاخص های ابعاد، شاخص مناطق سبز از بعد معماری؛ شاخص قضاوت از بعد اجتماعی؛ خدمات حمل و نقل از بعد عملکردی و شاخص نگهداری و مراقبت از بعد زمینه ای بیشترین اثرگذاری را بر کیفیت ادراکی محله داراست.»

  او افزود: « بنابراین با حرکت از فضای فیزیکی- جسمی به طرف فضای اجتماعی- روانی- ذهنی، میزان اثرگذاری بر کیفیت ادراک شده از محله بیشتر می شود، اما اساس و تأکید تصمیمات متخصصین شهرسازی بیشتر بر ابعاد فضایی و عملکردی است.»

  كرمي خاطر نشان كرد: «  نتیجه جالب دیگر این است که  برای ارتقاء کیفیت ادراکی ساکنین علاوه بر بعد اجتماعی باید به بعد زمینه ای محلات نیز توجه و تأکید گردد، در انتها راه کارها و پیشنهاداتی برای ارتقاء کیفیت محلات مسکونی جدید به ویژه در بعد اجتماعی و زمینه ای ارائه شد.»

تازه ترین اخبار