•  455
   1397/04/10 پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در مجله علمي پژوهشي مطالعات شهري
  مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل با عنوان « بررسی تأثیر اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی مسكن مهر » در مجله علمي پژوهشي مطالعات شهري دانشگاه كردستان مورد پذيرش قرار گرفت.

  اسلام كرمي در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار كرد: « مجتمع‌های مسکن مهر نشانه‌ای از معضل افزایش تراکم ساختمانی در شهرسازی امروز محسوب می‌شوند که دارای تبعات اجتماعی بسیاری هستند. »

  وي افزود: « مسائل انسانی و اجتماعی که در ساخت این مجتمع‌ها مغفول مانده است به‌واسطه محیط کالبدی قابل اصلاح و بهبود است، از این ‌رو، هدف از تحقیق حاضر که به‌منظور ارتقاء هویت و سرزندگی اجتماعی در ساختارهای معاصر شهری انجام یافته است، بررسی تأثیر فضاهای اجتماع‌پذیر بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی در نمونه‌های موردی یعنی سه مجتمع مسکن مهر اردبیل، نیایش، وحدت، و اندیشه، است. »

  كرمي ادامه داد: « فرضیه تحقیق این است که وجود فضاهای عمومی اجتماع‌پذیر در مجتمع‌های مسکونی مهر اردبیل با پایداری اجتماعی این مجتمع‌ها رابطه معنی‌داری دارد. »

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل افزود: « روش تحقیق مقاله حاضر، روش ترکیبی کمی و کیفی، با استفاده از راهبردهای استدلال منطقی، تطبیقی و همبستگی است.»

  او گفت: « پیمایش از طریق تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و انجام مشاهدات صورت گرفته است. »

  وي بيان كرد: « نتایج حاصل از آزمون داده‌ها مبین این موضوع است که وجود فضاهای اجتماع‌پذیر بر افزایش سطح پایداری اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی تأثیرگذار است، موضوعی که توسط مصاحبه‌ها و مشاهدات نیز تأیید شد.»

  كرمي اظهار كرد: « ایجاد فضاهای اجتماع‌پذیر چون فضاهای سبز، فضاهای بازی‌ کودکان، مراکز تجاری، و مراکز فرهنگی، اندازه مناسب کالبدی‌ـ اجتماعی فضا، بهبود آسایش زیستی، و تنوع بصری، نقش بسزایی در تأمین اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی و از این‌رو ارتقای پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی دارند.»

تازه ترین اخبار