•  634
   1397/03/13 چاپ مقاله عضو هيات علمي واحد اردبيل در مجله علمی و پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی
  مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر اجتماع‌پذیری بوستان‌های محلّه‌ای» در مجله علمی و پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی به چاپ رسيد.

  اسلام كرمي در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار كرد: « نمونه‌های موردی اين تحقيق در بوستان‌های شهرک زعفرانیه شهر تبریز انجام شد كه حاصل كار مشترك با رضا ميكائيلي، سيامند پناهي و پريسا محمدحسيني بود.»

  وي گفت: « نظر به ضرورت توجه به زندگی اجتماعی به‌ عنوان رهیافتی در خروج از بحران هویت اجتماعی در شهرهای معاصر، اهمیّت بوستان‌های شهری به عنوان فضای تعاملات اجتماعی، و توصیه اسلام به زندگی اجتماعی، طرح مساله تحقیق حاضر نگرشی اجتماعی به بوستان‌های محلّه‌ای و جستاری در عوامل مؤثر بر ارتقاء اجتماع‌پذیری آنها است.»

  كرمي افزود: « اهمیّت تحقیق در توجه به نقش مکان در زندگی اجتماعی انسان‌ها، و ضرورت توجه به فضاهای باز و عمومی چون بوستان‌های شهری، به‌عنوان بستر تعاملات اجتماعی و نقش آن در الگوهای تفریح و فراغت است.»

  اين نويسنده مسئول عنوان كرد: « براساس مطالعات اولیه، در میان بوستان‌های شهرک زعفرانیه تبریز، بوستان بهاران، با وجود شرایط اجتماعی و کالبدی مشابه و به‌رغم آلودگی صوتی نامتعارف، نسبت به دو بوستان هم‌جوار خود (زعفرانیه و میرداماد) دارای سطح اجتماع‌پذیری بیشتری است لذا، کنکاش در پی چرایی و عوامل مؤثر بر این موضوع سؤال تحقیق حاضر را شکل داده است.»

  وي روش تحقیق را ترکیبی از راهبردهای کمّی و کیفی معرفي كرد و گفت: «  برای انجام تحقیق از روش‌های همبستگی و تحلیل نرم‌افزاری (برنامه SPSS)، و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و بررسی‌های میدانی، سود جسته شده است. »

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل ادامه داد: « سنجش کمی مؤلفه‌های اجتماع‌پذيری از طریق آزمون‌های تعقیبی  LSDو تحلیل واریانس یک ‌طرفه بر تفوق سطح اجتماع‌پذیری بوستان بهاران بر دو بوستان دیگر صحه گذاشت.»

  كرمي گفت: «  بررسی ابعاد دیگر اجتماع‌پذيری از طریق انجام مصاحبه‌ با استفاده‌کنندگان از بوستان‌ها و بررسی‌های میدانی پیگیری شد و پس از انطباق داده‌های بدست آمده، متغیّرها و ویژگی‌های محیطی مرتبط با اجتماع‌پذیری بوستان‌های شهری استخراج و دسته‌بندی شد. »

  وي اضافه كرد: « می‌توان گفت که در شرایط یکسان محیطی در بوستان‌ها، مؤلفه‌های امنیّت اجتماعی و قلمرو‌های مکانی از مهم‌ترین عوامل نزد استفاده‌کنندگان بویژه خانواده‌ها بوده است.»

  او ادامه داد: « وجود امکانات تفریحی و فرهنگی (با توجه به انتظارات عمومی از بوستان‌ها) و نیز امکانات رفاهی و آسایش محیطی از دیگر اولویت‌های استفاده‌کنندگان از بوستان‌ها به شمار می‌رود.»

تازه ترین اخبار