•  414
   1397/03/01 کار گاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی در واحد اردبیل برگزار شد
  به منظور آشنایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه ارتقا با حضور جمعی از استادان واحد برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار آنا، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد اردبيل اظهار كرد: « از آنجاییکه ارتقاء اعضاي هیات علمی یکی  از دغدغه های حوزه آموزشی واحد است لذا برگزاری این کارگاه می تواند در جهت تکمیل فرم های این آیین نامه  ایجاد  تسهیل كرده  و فرآیند تکمیل آن را راحت تر سازد.»

  بهنام بهاری افزود: « این کارگاه از سوي دکتر علی اکبر ایمانی؛  مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی و عضو کمیته منتخب تدریس شد و آخرین تغییرات در خصوص فرمهای ارتقا وچگونگی امتیاز بندی و تکمیل فرم های مواد این آیین نامه به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت .»

  وي ادامه داد: « شهناز کرمی؛ کارشناس امور سنجش و نظارت واحد نیز در خصوص تکمیل کاربرگ های کیفیت و کمیت تدریس توضیحات کافی مطرح كرد.»

   

تازه ترین اخبار