•  571
   1396/12/16 انتشار کتاب « شریعت- شهر اسلامی » از سوي عضو هيات علمي واحد اردبيل
  کتاب « شریعت - شهر اسلامی » تاليف عضو هيات علمي واحد اردبيل از سوي انتشارات پژوهشكده مطالعات ميان فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شد.

  مولف كتاب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آنا اظهار كرد: « شریعت اسلامی قوانین و مقررات زندگی انسان مسلمان است؛ قوانین و مقرراتی که جنبه کاربردی در زندگی انسان داشته و بنحوی اصول عقاید و اعمال انسانی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.»

  اسلام كرمي افزود: « دستوراتی که حتی برای کوچکترین موضوعات زندگی انسان قوانینی ارائه داده است، بدیهی است، هرگز نمی تواند نسبت به موضوع شهر که گستره زندگی اجتماعی و حیات طبیعی انسانها را در بر داشته و ساختار کالبدی آن مهیای فعالیتها و رفتارهای انسانی است، بی تفاوت باشد.»

  وي ادامه داد: «  فضاهای شهری به عنوان بستر تعاملات انسانی و عرصه زندگی اجتماعی نیازمند قوانین و مقرراتی است که بتواند، از یک سو روابط میان انسانها را تضمین کرده و از دیگر سو، مکانهایی برای فعالیتهای انسانی و کردار و فعالیتهای انسان در ارتباط با شیوه های سکونت و تامین معاش فراهم كند.»

   كرمي تصريح كرد: « تالیف حاضر، انگاره شریعت- شهر اسلامی را مطرح می کند؛ شریعت- شهر اسلامی، شهری است که منطبق با شریعت و قوانین و دستورالعمل های اسلام-دستوراتی که بی زمانی و بی مکانی خود را از منبع وحی و عقل به عاریت گرفته است- بوده و با توجه به شمولیت زمانی و مکانی اسلام، بتواند در زمانهای مختلف و با تغییر نیازها و اقتضائات زمانی پاسخگوی نیازهای انسانی و تنظیم کننده روابط و رفتارهای انسانی باشد. »

  عضو هيات علمي واحد اردبيل اضافه كرد: « با عنایت به مطالب یاد شده، تحقیق حاضر، از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل نخست، با طرح موضوع فرهنگ و هویت مکانهای انسانساخت، انگاره شریعت- شهر اسلامی ضمن توجه به تعریف شریعت اسلامی و جایگاه فرهنگی اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. »

  وي افزود: « در فصل دوم، ابعاد شریعت- شهر اسلامی در دو حوزه « شریعت- شهر اسلامی؛ شهر عقیده توحیدی» و « شریعت- شهر اسلامی؛ شهر اخلاق عملی» تبیین و مورد بررسی قرار گرفته است. »

  كرمي خاطرنشان كرد: « در فصل سوم، مولفه های شریعت- شهر اسلامی در چهار حوزه « معبود»، «انسان و جامعه»، «طبیعت» و « تاریخ» بررسی و در فصل چهارم، اصول و مولفه های تحقق پذیری انگاره تحقیق و شاخصهای موثر بر شکل گیری اصول و مولفه ها در سه حوزه « سازمان ادراکی- بصری»، « سازمان ادراکی- بصری» و « سازمان فعالیتی- عملکردی» ارائه شده است.»

   اين پژوهشگر بيان كرد: « در دستیابی به اصول و مولفه‌های تحقق پذیری شریعت- شهر اسلامی ، با تعریف عقیده توحیدی و اخلاق کاربردی(بایدها و نبایدها و شایست‌ها و ناشایست‌ها)، اصول و مولفه‌های تحقق پذیری انگاره تحقیق در ارتباط انسان با معبود(اصول عقیده وحدت بخش، عبادت و وحدت معاد و معاش)، در رابطه انسان با جامعه(اصول امت واحده اسلامی، سلامت و امینت و تعامل مستحکم اجتماعی)، در رابطه انسان با طبیعت(اصول وحدت با طبیعت، قناعت و احیای طبیعت) و در رابطه انسان با تاریخ(اصول حقیقت در واقعیت، شباهت با خود و تمایز با غیر خود و تداوم در عین تحول) ارائه شده است. »

  كرمي گفت: « در موخره، ضرورت توجه به انگاره شریعت- شهر اسلامی در فرآیند مدرنیزاسیون شهرهای معاصر اسلامی بالاخص در ایران بررسی شذه است. »

  وي اظهار كرد: « نتیجه تحقیق موید این است که شریعت ضمن بهره گیری از مفهوم مقتضیات زمان، تعالیم و دستوراتی برای انسان ارائه داده است که این تعالیم و دستورات قابلیت حصول و انطباق با شرایط زمانی و مکانی را داشته و جامعیت تعالیم اسلامی به حدی است که قابلیت تبیین چارچوبی نظری برای شهر که بستر فعالیت و رفتارهای انسانی است را داراست. »

  او تاكيد كرد: « تالیف کتاب حاضر، الگو و راهنمایی است در کشف رهنمودهای معماری و شهرسازی اسلامی و حکمت شهر و معماری از منظر اسلام است. امید است که در پرتو ایزد منان، مفید واقع شود. »

  به گزارش خبرنگار آنا، پيش از اين كتاب هاي « اصول اجتماعي شهر و معماري در اسلام» و « مباحث كليدي در روش تحقيق و مقاله نويسي در معماري و شهرسازي» از سوي مولف منتشر شده است.

تازه ترین اخبار