•  948
   1396/10/24 اولین جلسه دفاع از رساله دکتری رشته فیزیک واحد اردبیل برگزار شد
  اولین جلسه دفاع از رساله رشته فیزیک دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل با حضور استادان و دانشجويان اين رشته برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار آنا، آرش انجامي از رساله خود با عنوان « محاسبه تاثيرات عناصر (Ge، Si) بر رفتار نيم فلزي و اپتيكي شبه گرافني Mn2ZrZ در راستاي (1 1 1) » با حضور بهنام بهاري؛ معاون آموزشي واحد، دكتر آرش بوچاني و پروفسور سيد محمد الهي؛ استادان راهنما، دكتر حسين اكبري؛ استاد مشاور و دكتر ياشار عزيزيان، خانم ها دكتر الهام اسلامي و زهره قرآن نويس؛ استادان داور دفاع كرد.

  انجامي به خبرنگار آنا گفت: « امروزه ترکیبات هویسلر کامل کاربرد وسیعی در صنعت اسپینترونیک پیدا کرده اند به طوری که در وسایل صنعتی از فیلم نازک آنها بسیار استفاده می شود.»

   وي افزود: « ترکیبات هویسلر دارای خاصیت نیم فلزی هستند بدین معنا که رفتار فلزی بودن آنها در اسپین بالا و پایین متفاوت است و همین امر باعث قطبش اسپینی در سطح فرمی می شود که در ایدهال ترین وضعیت در اسپین بالا کاملا فلز و در اسپین پایین کاملا نیم رسانا هستند و در این حالت قطبش اسپینی100% و ممان مغناطیسی مقداری صحیح خواهند داشت.»

  اولين دانش آموخته رشته فیزیک دکتری دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بيان كرد: « در این رساله ابتدا خواص ساختاری، الاستیکی، مغناصیسی و اپتیکی آلیاژهای هویسلر کاملMn2ZrZ  که در آن Z=Si,Ge می باشد، با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی و نرم افزار محاسباتی  و روش خود-سازگار موج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل مورد بررسی کامل قرار گرفت.»

  وي ادامه داد: « ساختاری که در مورد هر دو ترکیب ساختیم از نوع ساختار AlCu2Mn است . انرژی کل را به عنوان تابعی از حجم سلول واحد در حالات فری –مگنتیک و پارامگنتیک رسم نمودیم و مشاهده شد که برای هر دو ترکیب  و  فاز  انرژی پایین تری نسبت به فاز  دارد و پایدارتر است.»

  انجامي افزود: «  بنابراین حالت FM را برای کارهای بعدی انتخاب نمودیم و ثابت شبکه ای که برای ترکیب های  و  بدست آمد به ترتیب برابر با 995/5 و079/6 انگستروم بود . ممان مغناطیسی کل نیز برای هر دو آلیاژ2µBحاصل شد که کاملا با قانون اسلیتر-پائولینگ مطابقت دارد.»

  وي بيان كرد: « ملاحظه شد که این آلیاژها در کانال اسپینی اقلیت رفتار فلزی و در کانال اسپینی اکثریت رفتار نیم رسانای با یک گاف انرژی در تراز فرمی نشان می دهند، برای توصیف خواص مکانیکی و پایداری ساختاری مواد جامد، ثابت های الاستیکی، فاکتور آنیزوتروپی، درصد آنیزوتروپی، فشار ، مدول یانگ، مدول شکنندگیو نسبت پواسن را محاسبه کردیم در ادامه ی کار برای هر دو ترکیب یعنی  و ویژگی های اپتیکی مانند تابع دی الکتریک ، تابع  ، ضرایب انعکاس، شکست و جذب را بررسی کردیم .»

  كارمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل اظهار كرد: « بعد از اتمام کارهای مربوط به حالت انبوهه، خواص الکترونیکی، مغناصیسی و اپتیکیلایه نازک رشد یافته در راستاهای (001) و (111) مورد بررسی قرار گرفت، شبه گرافنی(111) خواص متفاوت و جالبی نشان داد که آنرا کاندیدای خوبی برای صنعت اسپینترونیک معرفی می کند.»


   

   


تازه ترین اخبار