•  874
   1395/12/07 چاپ مقاله عضو هیات علمی واحد اردبیل در کتاب پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در کتاب پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان بررسی نقش و ضرورت توجه به شریعت اسلامی در تبیین الگوی توسعه ایرانی- اسلامی چاپ شد.

  به گزارش خبرنگار آنا، اسلام کرمی با اشاره به اینکه این مقاله در پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارایه شده بود بیان کرد: با توجه به بحران هویت در جهان معاصر، سوال مقاله حاضر بررسی نقش و ضرورت توجه به شریعت اسلامی در تبیین الگوی توسعه ایرانی- اسلامی است.

  وی افزود: نقش و اهمیتی که اگر نادیده گرفته شود، تجربه بحرانهای فرهنگی و اجتماعی را در دهه های اخیر پررنگ ساخته و بلاشک ضربات فرهنگی ضرباتی نیست که بتوان با صرف هزینه جبران خسارت کرد.

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: ضربات فرهنگی نسل و ملتی را تباه می سازد و مقاله حاضر با استدلال منطقی و روش تحقیق کیفی ضمن بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به بررسی سوال تحقیق پرداخته است.

  کرمی اظهار کرد:  مطالعات انجام یافته نشان دهنده این است که نقش فرهنگی شریعت اسلام در تبیین الگوی زندگی به سبک اسلامی، اتکاء به جهان بینی توحیدی، اتکاء به کمال منابع در قانونگذاری برای زندگی، همخویی شریعت اسلامی با خلق و خو و فرهنگ ایرانیان، توجه به عقل و مقتضیات زمان، توجه به تاریخ و رویارویی فرهنگی با ملل دیگر در اخذ روشها بجای محتوا و توجه به تمام ابعاد هستی در تبیین ارتباطات انسان از عواملی است که نقش و ضرورت توجه به شریعت اسلامی در الگوی توسعه ایرانی- اسلامی را تبیین می کند.

تازه ترین اخبار