•  850
   1395/12/04 دبیر شورای پژوهش و فناوری استان اردبیل: برنامه ریزی های گسترده جهت افزایش درآمدزایی انجام می شود
  بیست و دومین جلسه شورای پژوهش و فن آوری و اعضای کمیته ساهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل درمحل دبیرخانه هیات امنای استان اردبیل با حضور روسای ادارات پژوهش و فناوری و اعضای کمیته ساهای واحدهای دانشگاهی استان تشکیل شد.

  دبیر شورای پژوهش و فناوری استان از حضور فعال معاونین و روسای ادارات پژوهش و فناوری و اعضای کمیته در جلسه تشکر و قدردانی کرداند.

  علی راهنمایی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد پژوهشی و عملکرد ساهای استان، روسای ادارات پژوهش و فناوری واحدهای دانشگاهی مستقر در استان را نسبت به فعالیت بیشتری در حوزه ارئه خدمات فعالیت های طرح ساها (سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد) و انجام برنامه ریزی های گسترده جهت افزایش درامد زایی از فعالیتهای طرح ساها، دعوت کرد.

  وی نسبت به پیگیری امورات حوزه ی فعالیتی خود از جمله ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت چاپ کتابچه ساهای استان و همچنین بر ارسال به موقع جوابیه نامه های ارسالی از هیات امنای استانی و سازمان مرکزی تاکید کرد.

    بررسی و تصویب سه عنوان طرح پژوهشی مربوط به اعضای هیات علمی واحدهای استان و موافقت با برگزاری گارگاهی با عنوان اعتبار سنجی مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات از مصوبات بیست و دومین جلسه شورای پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل است.

تازه ترین اخبار