•  703
   1395/09/01 چهاردهمین جلسه شورای تخصصی عمرانی استان اردبیل تشکیل شد
  چهاردهمین جلسه شورای تخصصی عمرانی استان در محل دفتر معاونت عمران واحد اردبیل تشکیل شد.

  میر محمد سید هاشمی پیوست های فرهنگی معاونت های مختلف واحد را تشریح  و بر اهمیت بحث مربوط به مسایل فرهنگی عمرانی واحد، مصوب بخشنامه سازمان مرکزی تاکید كرد.

  رئیس شورای تخصصی عمرانی استان اردبیل تهیه و ارایه گزارش عملکرد استانی فعالیت های فرهنگی عمرانی جهت پیشرفت مسایل فرهنگی را خواستار شد.

  وی گفت: در این جلسه مقرر شد در راستای تدوین بودجه سال 96 ، مدیران عمرانی حتما نسبت به برآورد بودجه پیشنهادی مطابق فرم ابلاغی اقدام نمایند.

  وی اظهار کرد: با توجه به مفاد صورتجلسه نوزدهمین شورای دانشگاه مبنی بر شرکت مدیران و مسئولان عمرانی در کارگاه آموزشی شرایط عمومی پیمان و برگزاری دوره در در سالن سازمان برنامه ریزی و بودجه شرکت کنند.

  سید هاشمی بیان کرد:  همچنین مقرر شد حداقل ده نسخه از آخرین ویرایش شرایط عمومی پیمان دانشگاه آزاد را از معاونت عمرانی سازمان مرکزی در اختیار واحدها قرار گیرد.

  رییس شورای تخصصی عمرانی استان تصریح کرد: با عنایت به برگزاری جلسه شورای استانی دانشگاه با حضور ریاست عالیه دانشگاه در اواخر اسفندماه سالجاری و لزوم ارائه پیشنهادات واحدهای مختلف در آن جلسه، پیشنهادات شورای عمران جهت بررسی در شورای استانی دانشگاه اخذ و جمع بندی شد.

تازه ترین اخبار