برگزاری رویداد کارآفرینی هنر صنعت فرش دستباف در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 بهبود افشار
 655
 97/12/24