تجلیل و نکوداشت مؤسس و اولین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 بهبود افشار
 835
 97/12/20