تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در چهل سالگی انقلاب اسلامی (میقات صالحین)
 بهبود افشار
 264
 97/11/14