چهارمين كنفرانس ملي محاسبات نرم در مهندسي برق و كامپيوتر در دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل
 علي بهزاد
 817
 23-24 آبان