بازديد هيأت ارزشيابي رشته پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از بيمارستان امام رضا (ع) دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل
 علي بهزاد
 878