مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی واحد اردبیل
 علي بهزاد
 649
 97/7/28