مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی واحد اردبیل
 علي بهزاد
 539
 97/7/28