اولين جشنواره ملي عكس پرستار
 علي بهزاد
 491
 97/7/19