اولين جشنواره ملي عكس پرستار
 علي بهزاد
 263
 97/7/19