اولين جشنواره ملي عكس پرستار
 علي بهزاد
 383
 97/7/19