بازديد رئيس دانشگاه و اعضاي بسيج دانشجويي و كاركنان از بيمارستان ايثار به مناسبت هفته دفاع مقدس
 علي بهزاد
 466
 1397/7/4