بازدید دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان از محل پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 علي بهزاد
 606
 1397/7/2