كاشت درختان مثمر در محوطه دانشگاه توسط اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل
 علي بهزاد
 934
 96/12/20