ديدار دانشجويان شركت كننده در طرح « شميم معرفت » به همراه مسئولان دانشگاه با سردار ناصر دستاري و سرهنگ عبدي از جانبازان سرافراز دفاع مقدس و مدافعان حرم
 علي بهزاد - حسن شهبازي
 497
 96/12/14