حضور شهردار و هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر اردبيل در اختتاميه نمايشگاه دستاوردهاي دانشجويان معماري واحد اردبيل
 علي بهزاد - حسن شهبازي
 442
 96/12/7