راهپيمايي دانشگاهيان اردبيل در ملي مبارزه با استكبار جهاني - 13 آبان 1396
 علي بهزاد - حسن شهبازي
 999
 96/8/13