نمایشگاه دستاوردهای برتر قرآنی، فرهنگی و هنری واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل
 علي بهزاد
 1508
 96/02/16