دومين استارت آپ ويكند دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
 داور اميني
 1829
 آذرماه 95