دومين استارت آپ ويكند دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
 داور اميني
 2469
 آذرماه 95