دومين استارت آپ ويكند دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
 داور اميني
 1393
 آذرماه 95