دومين استارت آپ ويكند دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
 داور اميني
 2816
 آذرماه 95