گزارش تصويري اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه خواهران
 
 1340