افتتاح دانشجوسراي دكتر وهاب زاده (خوابگاه خيّري)
 علي بهزاد
 2282
 95/7/26