افتتاح دانشجوسراي دكتر وهاب زاده (خوابگاه خيّري)
 علي بهزاد
 2601
 95/7/26