مراسم روز معلم
 علی بهزاد- داور امینی
 1365
 1395/02/11