بازدید معاون علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و تیم همراه از شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور واحد اردبیل
 
 1102
 1400.4.21
fapjunk.com