بازدید استاندار اردبیل از طرح‌های تحولی و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل (مرحله2)
 بهبود افشار
 1589
 98/6/22