عزاداری اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در مسجد دانشگاه و حرکت دسته عزاداری دانشگاه در مسیر محلات و بازار بزرگ اردبیل
 بهبود افشار
 437
 98/6/17