هفدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل
 بهبود افشار
 330
 98/5/16