• قبولی اعضای هیات علمی و کارمند دانشکده علوم پزشکی در آزمون دکتری تخصصی
     1651
     1395/07/15
    دو نفر از اعضای هیات علمی و یک نفر از کارکنان دانشکده علوم پزشکی در آزمون دکتری تخصصی سال 95 وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی قبول شدند

    خانم مریم نمادی وثوقی معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی در رشته پرستاری و خانم فاطمه میرارشادی در رشته فیزیولوژی آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت و همچنین خانم صالحه عبادی رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی در رشته محیط زیست آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد موفق به قبولی شدند. از طرف کارکنان حوزه معاونت علوم پزشکی، این موفقیت را به عزیزان تبریک می گوییم

آخرین اخبار دانشکده پزشکی