زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی   و تقویم دانشگاهی

نیمسال دوم 93-92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

                        

سال ورود به دانشگاه

تاریخ انتخاب واحد

تاریخ حذف و اضافه

شروع کلاسها

اتمام کلاسها

تاریخ شروع امتحانات

تاریخ پایان امتحانات

90 و ماقبل

19 بهمن 92

 

4و5  اسفند 92

 

26 بهمن 92

 

30 خرداد 93

 

31 خرداد 93

 

21 تیر 93

91

20 بهمن  92

92

21 بهمن 92

متاخرین و میهمانها

23 بهمن 92


                                         

 

                                          * انتخاب واحد منحصرا در ایام فوق انجام می پذیرد.

                                          * انتخاب واحد کلیه دانشجویان به صورت اینترنتی خواهد بود
                                          * مسئولیت  رعایت مقررات آموزشی (رعایت پیشنیاز- هم نیاز، حداقل تعداد واحد مجاز و ...) در انتخاب واحد به عهدة خود دانشجو خواهد بود.
                                          * هریک از دانشجویان بر اساس سال ورود به دانشگاه و زمان بندی فوق نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.
                                          * دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به اتخاب واحد اقدام ننمایند برای آنها مرخصی تحصیلی صادر خواهد شد.

                                          * دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام ننمایند دانشگاه از بابت تکمیل ظرفیت کلاسها هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
                                          * مسئولیت انتخاب واحد تمام دوره های پزشکی (علوم پایه، فیزیوپاتولوژی-استاژری و انترنی) طبق جدول خواهد بود ضمنا شروع کلاسهای دوره

                                            های فیزیوپاتولوژی-استاژری و انترنی از طریق دانشکده علوم پزشکی اعلام خواهد شد.

                                          * دانشجویان موظفند حداکثر یک هفته پس از  تاریخ حذف و اضافه تاییدیه نهایی ثبت نام را به آموزش مربوطه تحویل نمایند در غیر اینصورت دانشگاه

                                             هیچگونه مسولیتی در قبال انتخاب واحد نخواهد داشت.
                                                                                                                                             ورود به سیستم