زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی   و تقویم دانشگاهی

نیمسال تابستان 93-92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

                        

تاریخ انتخاب واحد دانشجویان و میهمانها

شروع کلاسها

اتمام کلاسها

تاریخ شروع امتحانات

تاریخ پایان امتحانات

 

21 و  22  تیر ماه 1393

 

24 تیر ماه  1393

 

3 شهریور 1393

 

4 شهریور 1393

 

13 شهریور 1393

 


                                         

                                          * میهمانها می توانند در ایام فوق به اداره  امتحانات مراجعه نمایند. (مسئول ثبت نام میهمانها سرکار خانم سید آبادی می باشد)

 

                                          * انتخاب واحد منحصرا در ایام فوق انجام می پذیرد.

                                          * مسئولیت  رعایت مقررات آموزشی (رعایت پیشنیاز- هم نیاز، حداقل تعداد واحد مجاز و ...) در انتخاب واحد به عهدة خود دانشجو خواهد بود.

                                          * دانشجویان آموزش معلمان چنانچه زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام ننمایند  برای آنها مرخصی تحصیلی صادر خواهد شد.کلاسهای دوره

                                            های فیزیوپاتولوژی-استاژری و انترنی از طریق دانشکده علوم پزشکی اعلام خواهد شد.
                                                                                                                                             ورود به سیستم