زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی و تقویم دانشگاهی

نیمسال دوم 94-93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

                        

سال ورود به دانشگاه

تاریخ انتخاب واحد

تاریخ شروع کلاسها

تاریخ حذف و اضافه

تاریخ اتمام کلاسها

تاریخ شروع امتحانات

90 و ماقبل

5 بهمن 93

 

11 بهمن 93

 

19 و 20  بهمن 93

 

13 خرداد 94

 

16 خرداد 94

91

6 بهمن 93

92

7 بهمن 93

93

8 بهمن 93

متاخرین

11 بهمن 93


                                          * دانشجویان مهمان در تمام ایام انتخاب واحد می توانند جهت ثبت نام به خانم سید آبادی مراجعه کنند.                                        

                                          * انتخاب واحد منحصرا در ایام فوق به صورت اینترنتی انجام می پذیرد.

                                          * مسئولیت  رعایت مقررات آموزشی (رعایت پیشنیاز- هم نیاز، حداقل تعداد واحد مجاز و ...) در انتخاب واحد به عهدة خود دانشجو خواهد بود.
                                          * هریک از دانشجویان بر اساس سال ورود به دانشگاه و زمان بندی فوق نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.
                                          * دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به اتخاب واحد اقدام ننمایند برای آنها مرخصی تحصیلی صادر خواهد شد.

                                          * دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام ننمایند دانشگاه از بابت تکمیل ظرفیت کلاسها هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
                                          * انتخاب واحد تمام دوره های پزشکی (علوم پایه، فیزیوپاتولوژی-استاژری و انترنی) طبق جدول خواهد بود ضمنا شروع کلاسهای دوره

                                            های فیزیوپاتولوژی-استاژری و انترنی از طریق دانشکده علوم پزشکی اعلام خواهد شد.

                                          * دانشجویان موظفند حداکثر یک هفته پس از  تاریخ حذف و اضافه تاییدیه نهایی ثبت نام را به آموزش مربوطه تحویل نمایند در غیر اینصورت

                                             انتخاب واحد دانشجویان کان لم یکن تلقی شده  دانشگاه هیچگونه مسولیتی در قبال انتخاب واحد نخواهد داشت. در ضمن چنانچه بعدا در

                                             انتخاب دروس خود مشکلی به وجود آید هیچگونه تغییری در انتخاب واحد انجام نمی گیرد.
                                                                                                                                             ورود به سیستم