زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی   و تقویم دانشگاهی

نیمسال اول 94-93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

                        

سال ورود به دانشگاه

تاریخ انتخاب واحد

شروع کلاسها

تاریخ حذف و اضافه

اتمام کلاسها

تاریخ شروع امتحانات

90 و ماقبل

16 شهریور 93

 

29 شهریور 93

 

 

 

18 دی 93

 

20 دی 93

91

17 شهریور 93

6و7 مهر 93

92

18 شهریور 93

 

متاخرین و میهمانها

19 شهریور

 


                                         

                                          * دانشجویان مهمان در تمام ایام انتخاب واحد می توانند جهت ثبت نام به خانم سید آبادی مراجعه کنند.

                                          * انتخاب واحد منحصرا در ایام فوق انجام می پذیرد.

                                          * انتخاب واحد کلیه دانشجویان به صورت اینترنتی خواهد بود
                                          * مسئولیت  رعایت مقررات آموزشی (رعایت پیشنیاز- هم نیاز، حداقل تعداد واحد مجاز و ...) در انتخاب واحد به عهدة خود دانشجو خواهد بود.
                                          * هریک از دانشجویان بر اساس سال ورود به دانشگاه و زمان بندی فوق نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.
                                          * دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به اتخاب واحد اقدام ننمایند برای آنها مرخصی تحصیلی صادر خواهد شد.

                                          * دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام ننمایند دانشگاه از بابت تکمیل ظرفیت کلاسها هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
                                          * مسئولیت انتخاب واحد تمام دوره های پزشکی (علوم پایه، فیزیوپاتولوژی-استاژری و انترنی) طبق جدول خواهد بود ضمنا شروع کلاسهای دوره

                                            های فیزیوپاتولوژی-استاژری و انترنی از طریق دانشکده علوم پزشکی اعلام خواهد شد.

                                          * دانشجویان موظفند حداکثر یک هفته پس از  تاریخ حذف و اضافه تاییدیه نهایی ثبت نام را به آموزش مربوطه تحویل نمایند در غیر اینصورت دانشگاه

                                             هیچگونه مسولیتی در قبال انتخاب واحد نخواهد داشت.
                                                                                                                                             ورود به سیستم