بخشنامه ابلاغ تشكيل ستادهاي شاهد و ايثارگر

 

برگرفته از سایت اداره کل امور شاهد وایثارگران دانشگاه آزاد به نشانی http://www.esargaran.iau.ir

 

 

تاريخ :  21/4/90‌

 شماره : 129873/84‌

 

بسمه تعالی

 

 

بخشنامه به كليه واحدهاو مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

موضوع :  ابلاغ تشكيل ستادهاي شاهد و ايثارگر

 سلام علیکم

با تشكر از واحدهايي كه تاكنون نسبت به تشكيل ستاد شاهد و ايثارگر اقدام نموده اند، مجددا تركيب اعضاي ستادهاي شاهد و ايثارگر واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي و چگونگي صدور حكم براي دبيران ستاد شاهد و ايثارگر به همراه شرح وظايف آنان جهت اقدام ابلاغ مي گردد لذا لازم است كليه روساي واحدها و مراكز آموزشي كه داراي دانشجوي شاهد و ايثارگر مي باشند نسبت به تشكيل و راه اندازي دبيرخانه ستاد شاهد و ايثارگر و صدور احكام براي اعضاي ستاد مطابق دستورالعمل ذكر شده اقدام نمايند .

 

دكتر عبدالله جاسبي

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

 

رونوشت :

·         روساي مناطق 17 گانه دانشگاه آزاد اسلامي

·         معاونت دانشجويي سازمان مركزي

·         معاونت آموزشي سازمان مركزي

·         معاونت پژوهشي سازمان مركزي

·         اداره كل امور ايثارگران سازمان مركزي دانشگاه

·         اداره دبيرخانه و بايگاني

 تركيب اعضاي ستادهاي شاهد و ايثارگار در واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

اعضاي اصلي :

       1 - رئيس واحد دانشگاهي بعنوان رئيس ستاد

       2 - معاون دانشجويي واحد بعنوان نايب رئيس

       3 - معاون آموزشي واحد

       4 – مديركل يا مدير آموزش واحد دانشگاهي

       5 - يك نفر از اساتيد مشاور با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه

       6 – دونفر نماينده از دانشجويان شاهد و ايثارگر با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه

       7 – دبير ستاد شاهد و ايثارگرواحد دانشگاهي

       8 – رئيس بنياد شهيد در شهر يا استان مربوطه

       9 - معاون فرهنگي بنياد شهيد در شهر يا استان مربوطه

       10 - رئيس اداره آموزش عالي بنياد شهيد در شهر يا استان مربوطه

 

اعضاي مدعوكه حسب مورد و دستور جلسه با دعوت دبير ستاد مي توانند در جلسه شركت نمايند:

       11 - معاون پژوهشي واحد دانشگاهي

       12 - معاون اداري و مالي واحد دانشگاهي

       13 – معاون فرهنگي واحد دانشگاهي

       14 – ساير مديران و افراد صاحب نظر دانشگاه و يا بنياد شهيد و امور ايثارگران

 

چگونگي صدور حكم براي دبيران ستاد شاهد و ايثارگر

حكم با امضاي رئيس واحد و يا مركز آموزشي بعنوان دبير ستاد شاهد و ايثارگر صادر و رونوشت حكم براي :

       1 – اداره كل امور ايثارگران سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

       2 – بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مربوطه

       3 – تمامي معاونت ها و ادارات داخلي واحد و يا مركز آموزشي

توضيح اينكه دبير ستاد شاهد و ايثارگر مستقيما زير نظر رئيس واحد يا مركز آموزشي فعاليت مي نمايد و كليه امور مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر بايستي در ستاد شاهد و ايثارگر مطرح و مصوبات ستاد توسط رئيس واحد ابلاغ و لازم الاجرا مي باشد.

 

شرح وظايف دبيران ستاد شاهد

1 – اجراي كليه بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ارسالي از سوي سازمان مركزي دانشگاه

2 – نوشتن تقويم برگزاري جلسات ستاد شاهد ( براي هر نيمسال تحصيلي 2 جلسه ) و اطلاع رساني به اعضاي ستاد.

3 – پيگيري و اجراي كليه مصوبات ستاد و نوشتن مسائل و مشكلات دانشجويان شاهد و ايثارگر و بيان آن در جلسات ستاد بمنظور برطرف كردن مشكلات و موانع موجود و دادن هرگونه پيشنهاد براي بهبود و ارتقاي سطح تحصيلي دانشجويان

4 – اجراي طرح تقويت بنيه علمي و طرح استاد مشاور و برگزاري كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر

5 – شناسايي و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از دانشجويان شاهد و ايثارگر با همكاري حوزه هاي مختلف دانشگاه.

6 – اطلاع رساني شايسته به دانشجويان شاهد و ايثارگر براي بهره مندي از امكانات، تسهيلات و خدمات موجود.

7 – همكاري و تعامل مناسب با بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اجراي مطلوب برنامه هاي مصوب ستاد شاهد.

8 – پيگيري و جذب اعتبارات بمنظور پيشبرد برنامه ها و فعاليتهاي مصوب ستادشاهد .

9 – برگزاري اردوها و همايش هاي مختلف و تشويق دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر و ... درصورت تامين اعتبار از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران .

10 – تهيه گزارش عملكرد بصورت شش ماهه و ساليانه و ارسال آن به اداره كل امور ايثارگران سازمان مركزي دانشگاه